W dniu dzisiejszym (tj. 27.03.2021 r.) trzy organizacje związkowe (ZZ PRC, ZZ GWB oraz MK NSZZ "Solidarność" KWB Bełchatów) podpisały porozumienie płacowe w spółce Betrans, które zakłada:

  1. Średni wzrost wynagrodzenia wyniesie 150,00zł brutto na stawce osobistego zaszeregowania wynikającej z obowiązującej umowy o pracę.
  2. Pracodawca zobowiązuje się do podwyżek stawek osobistego zaszeregowania od dnia 01.04.2021 r. pracowników zatrudnionych w „Betrans” sp. z o.o. (Centrala) na dzień 01.04.2021 r. o kwotę od 140,00zł do 160,00zł brutto, na zasadach określonych w pkt 3.
  3. Pracownicy, których stawka osobistego zaszeregowania wynikająca z obowiązującej umowy o pracę wynosi do 3000,00 zł włącznie, otrzymają podwyżkę w kwocie 160,00zł brutto. Pozostali pracownicy, których stawka osobistego zaszeregowania wynikająca z obowiązującej umowy o pracę wynosi powyżej 3000,00 zł otrzymają podwyżkę w kwotach 140,00zł lub 160,00zł, w zależności od opinii bezpośredniego przełożonego.

Niniejsze porozumienie nie wyczerpuje realizacji porozumienia z 24.06.2014r. Strony ustalają, że do 30.09.2021r. uzgodnią harmonogram i sposób realizacji wymienionego w zdaniu pierwszym porozumienia.

Przedstawiciele MK NSZZ "Solidarność" KWB Bełchatów uczcili pamięć ofiar Stanu Wojennego.

5fd768b16481c o20201213 10565220201213 105714 00120201213 10565211

Stanowisko Związków Zawodowych działających na terenie PGE GiEK S.A. skierowane do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

W trosce o zachowanie miejsc pracy, właściwe warunki życia i dobrobyt mieszkańców województwa łódzkiego apelujemy o podjęcie w trybie natychmiastowym odpowiednich działań. Odstąpienia od polityki likwidacji branży węgla brunatnego oraz energetyki konwencjonalnej opartej na tym paliwie w perspektywie do 2040 r. Zaprzestanie działań, które mają bezpośredni wpływ na uzależnienie energetyczne Polski od źródeł energii z zagranicy. Wypracowanie Mapy działań dla transformacji rejonów górniczych województwa łódzkiego. 

Czytaj treść pisma >>>

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3