W dniu dzisiejszym (tj. 27.03.2021 r.) trzy organizacje związkowe (ZZ PRC, ZZ GWB oraz MK NSZZ "Solidarność" KWB Bełchatów) podpisały porozumienie płacowe w spółce Betrans, które zakłada:

  1. Średni wzrost wynagrodzenia wyniesie 150,00zł brutto na stawce osobistego zaszeregowania wynikającej z obowiązującej umowy o pracę.
  2. Pracodawca zobowiązuje się do podwyżek stawek osobistego zaszeregowania od dnia 01.04.2021 r. pracowników zatrudnionych w „Betrans” sp. z o.o. (Centrala) na dzień 01.04.2021 r. o kwotę od 140,00zł do 160,00zł brutto, na zasadach określonych w pkt 3.
  3. Pracownicy, których stawka osobistego zaszeregowania wynikająca z obowiązującej umowy o pracę wynosi do 3000,00 zł włącznie, otrzymają podwyżkę w kwocie 160,00zł brutto. Pozostali pracownicy, których stawka osobistego zaszeregowania wynikająca z obowiązującej umowy o pracę wynosi powyżej 3000,00 zł otrzymają podwyżkę w kwotach 140,00zł lub 160,00zł, w zależności od opinii bezpośredniego przełożonego.

Niniejsze porozumienie nie wyczerpuje realizacji porozumienia z 24.06.2014r. Strony ustalają, że do 30.09.2021r. uzgodnią harmonogram i sposób realizacji wymienionego w zdaniu pierwszym porozumienia.

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3