Rząd przygotował kolejną już nowelizację "Tarczy antykryzysowej". Dzięki nowym przepisom pracodawca będzie mógł m.in. bez większego skrępowania obniżać wynagrodzenia pracowników, dysponować połową urlopu wypoczynkowego pracowników, zawiesić układy zbiorowe pracy i regulaminy, przejąć i dowolnie dysponować środkami przeznaczonymi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W myśl nowych przepisów Tarczy 3.0 przedsiębiorca dotknięty kryzysem będzie mógł obciąć czas pracy swoich pracowników (a co za tym idzie także wynagrodzenia) o 10 procent. Pracodawca nie będzie musiał niczego uzgadniać ani z pracownikami, ani ze związkami zawodowymi, będzie mógł to zrobić na podstawie własnego oświadczenia. 

NSZZ „Solidarność” nie godzi się z proponowanymi przez Rząd zapisami „Tarczy antykryzysowej”. W wydanym stanowisku KK NSZZ „Solidarność” można przeczytać „Dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” takie rozwiązania są nie do zaakceptowania. W naszej ocenie zmiany te są wprowadzane z inicjatywy i pod presją organizacji pracodawców.”

Całe stanowisko można przeczytać tutaj >>>

Dnia 07.07.2020 r. w Spale odbyło się posiedzenie wyborcze Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Miło nam poinformować, iż na przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej, która zrzesza wszystkie organizacje NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” działające w PGE GiEK S.A., został wybrany kol. Ryszard Fryś (przewodniczący MK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów).

Władze MKK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. przedstawiają się następująco:

Ryszard Fryś – przewodniczący (KWB Bełchatów)

Marek Stecyk – wiceprzewodniczący (Elektrownia Turów)

Andrzej Oszust – sekretarz (KWB Turów)

Otrzymaliśmy od poszczególnych pracodawców - KWB Bełchatów i Spółek (Ramb, Betrans, Bestgum, Elbest) propozycje dwóch porozumień związanych z tzw. "skoszarowaniem".

Zdaniem PGE GiEK S.A. i wymienionych pracodawców, ze względu na szczególne okoliczności faktyczne i prawne, należy: czasowo, fizycznie i dobrowolnie poddać odosobnieniu od reszty Pracowników i społeczeństwa określoną grupę Pracowników niezbędnych w celu zapewnienia ciągłości procesu urabiania węgla i jego dostarczania do Elektrowni, na okres wskazany przez Pracodawcę.

Działając w pełni odpowiedzialnie za bezpieczeństwo, zagwarantowanie praw obywatelskich i pracowniczych zawartych w Konstytucji RP, Ustawie Kodeks pracy, Układom Zbiorowym Pracy czy też Porozumień zbiorowych, w imię dobra Pracowników Oddziału i Spółek oraz naszych Zakładów pracy, przekazaliśmy Pracodawcom JEDNOBRZMIĄCE STANOWISKO ORGANZACJI ZWIĄZKOWYCH.

Pisma wysłano do: KWB Bełchatów     Bestgum     Betrans     Elbest     Ramb     GiEK SA

CO OZNACZA DLA PRACOWNIKA i PRACODAWCY przedstawiony PROJEKT SKOSZAROWANIA

CO OZNACZA DLA PRACOWNIKA PROJEKT SKOSZAROWANIA

 • Pracownik wyraża zgodę na skoszarowanie,
 • Pracownik potwierdza, że w czasie skoszarowania każdorazowo po zakończeniu pracy na danej zmianie pozostawał będzie do czasu rozpoczęcia kolejnej zmiany w miejscu wskazanym przez Pracodawcę,
 • Pracownik nie będzie korzystał z przysługującego mu uprawnienia jakim jest urlop wypoczynkowy, urlop na żądanie, urlop bezpłatny, dodatkowe dni wolne za pracę w ruchu ciągłym,
 • W wyjątkowych sytuacjach Pracodawca może wyrazić zgodę na urlop/dodatkowy dzień za pracę w ruchu ciągłym, a zwłaszcza w sytuacji, gdy będzie możliwe zastępstwo innego pracownika na to samo stanowisko,
 • Czas skoszarowania może zostać za zgodą Pracownika wydłużony w zależności od potrzeb Pracodawcy, będących konsekwencją wydłużenia czasu trwania stanu epidemii w Polsce,
 • Pracownik w trakcie skoszarowania zachowuje uprawnienie do korzystania z Internetu ze swoich prywatnych urządzeń, w celu umożliwienia komunikowania się z rodziną i wykonywania niezbędnych prywatnych operacji internetowych,
 • Pracownik, w okresie skoszarowania zobowiązuje się:
 1. nie opuszczać miejsca pobytu wskazanego przez Pracodawcę,
 2. nie spotykać się z osobami innymi, niż współpracownicy pozostający w tym samym miejscu pobytu wskazanym przez Pracodawcę,
 3. przestrzegać zasad ochrony przed koronawirusem publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
 4. stosować się do wytycznych Pracodawcy dotyczących w/w zasad,
 5. zachować zasady higieny,
 6. zgłaszać Pracodawcy wszelkie przypadki obserwowanych u siebie oznak pogorszenia stanu zdrowia,
 7. zgłaszać Pracodawcy wszelkie przypadki konieczności opuszczenia miejsca pobytu wskazanego przez Pracodawcę. Pracownik jest uprawniony do opuszczenia miejsca pobytu, po uzgodnieniu tego faktu z Pracodawcą,
 8. prowadzić higieniczny tryb życia.

Naruszenie przez Pracownika wyżej wymienionych zasad, w szczególności każdorazowe opuszczenie przez Pracownika miejsca skoszarowania lub inne złamanie przez niego zasad odizolowania, narażenie siebie lub innych skoszarowanych pracowników na zarażenie koronawirusem BĘDZIE TRAKTOWANE jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co może skutkować odpowiedzialnością na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

ZOBOWIĄZANIE PRACODAWCY WOBEC PRACOWNIKA W CZASIE SKOSZAROWANIA

Pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia:

 • pełnego wyżywienia i zakwaterowania (w tym: miejsca przeznaczonego do spożywania posiłków; codziennych śniadań, obiadów, kolacji; napojów w ilości co najmniej 3 litrów dziennie, takich jak woda mineralna i ciepłe napoje; dostępu do czajnika, herbaty i kawy),
 • środków higieny osobistej (takich jak mydło, szampon, pasta do zębów, ręczniki i pościel),
 • dowozu z i do miejsca świadczenia pracy.

WSTĘPNE UWAGI:

 • nieznany jest okres skoszarowania,
 • gdzie będzie miało miejsce odpoczynku i zapewnienia zasad higieny osobistej,
 • jakich służb będzie dotyczył,
 • nie wskazano zasad wynagradzania,
 • nie określono norm odpoczynku - powołanie się w projekcie na normy Kodeksu pracy jest mało precyzyjne,
 • nie określono, co z Pracownikami nie objętymi skoszarowaniem,
 • czy w związku ze skoszarowaniem, Pracodawca chce ograniczyć działalność społecznej inspekcji pracy i związków zawodowych.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o wszelkich działaniach związanych z próbą wprowadzenia skoszarowania Pracowników Oddziałów i Spółek.

 

Dnia 28.04.2020 r. jak co roku MK NSZZ "Solidarność" KWB Bełchatów, wraz z ZSIP KWB Bełchatów i innymi związkami, uczciła Pamięć Ofiar Wypadków przy Pracy, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową. Od 2003 r. dzień 28 kwietnia jest ustanowiony jako święto przez Międzynarodową Organizację Pracy i obchodzony jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. 
1

2

43

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3