Preambuła
Rozdział I (§1- §7) - Postanowienia ogólne
Rozdział II (§8 - §13) - Członkostwo w Związku
Rozdział III (§14 - §15) - Prawa i obowiązki członków Związku
Rozdział IV (§16 - §33) - Struktura organizacyjna Związku
Rozdział V (§34 - §54) - Władze Związku i organy przedstawicielskie
Rozdział VI (§55 - §58) - Odpowiedzialność władz związkowych
Rozdział VII (§59 - §61) - Zasady ogólne funkcjonowania i podejmowania decyzji przez władze Związku
Rozdział VIII (§62 - §75) - Finanse i Majątek Związku
Rozdział IX (§76 - §77) - Współpraca z innymi Związkami Zawodowymi i organizacjami
Rozdział X (§78 - §84) - Strajki i inne akcje protestacyjne
Rozdział XI (§85 - §88) - Postanowienia końcowe i przejściowe]

POBIERZ WERSJĘ PDF


 

JEDNOLITY TEKST STATUTU NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”,PO WPROWADZENIU ZMIAN UCHWALONYCH PRZEZ
XXVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW NSZZ "Solidarność"W DNIACH 22-23 LISTOPADA 2012
PREAMBUŁA
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powołany w Polsce w wyniku protestu robotniczego i utworzony na podstawie porozumienia zawartego dnia 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku pomiędzy Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym a Komisją Rządową, opierając swoje działania na gruncie etyki chrześcijańskiej i katolickiej nauki społecznej, prowadzi działalność w zakresie obrony godności, praw i interesów pracowniczych członków Związku oraz realizacji ich potrzeb materialnych, społecznych i kulturalnych.ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niezależność Związku, nazwa, siedziba, terytorialny zakres działania
§ 1
1. Statut niniejszy określa cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", zwanego dalejZwiązkiem.
2. Nazwa i znak graficzny „Solidarność” stanowią wyłączną własność Związku i podlegająochronie prawnej.
 UCHWAŁA KKW nr 27/89 ws. ochrony nazwy i znaku graficznego "Solidarność"
§ 2
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Związek działa także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawców, do których stosuje się przepisy prawa polskiego.
3. Związek ponadto może prowadzić działalność u innych pracodawców poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli umowy międzynarodowe to przewidują.
§ 3
Siedzibą Związku i jego władz ogólnokrajowych jest Gdańsk.
§ 4
Związek w swojej działalności statutowej jest niezależny od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego, organizacji politycznych oraz innych organizacji.  Podmiotowy zakres działania
§ 5
1. Związek zrzesza pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (także spółdzielczej umowy o pracę), a w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych zatrudnionych na podstawie członkostwa (wyboru, powołania, mianowania), jak również uczniów przyzakładowych szkół zawodowych świadczących pracę na rzecz zakładu pracy lub pobierających naukę zawodu, osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby wykonujące prace na podstawie umowy agencyjnej, a także osoby czerpiące środki utrzymania z pracy wykonywanej na innej podstawie prawnej niż stosunek pracy. Członkami Związku mogą być także bezrobotni, emeryci i renciści oraz osoby odbywające zastępczą służbę wojskową. Utrata zatrudnienia, a także powołanie do odbycia zasadniczej służby
wojskowej nie oznaczają utraty członkostwa.

2. Osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla Związku, a które nie mają uprawnień do zrzeszania się w nim, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać członkostwo honorowe Związku w oparciu o regulamin przedstawiony przez Komisję Krajową i zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Delegatów. Cele i zadania Związku
§ 6
Celem Związku jest obrona godności, praw i interesów pracowniczych (zawodowych i socjalnych) członków Związku, a w szczególności:
1) zabezpieczanie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
3) dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4) ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków Związku oraz ich rodzin,
5) podejmowanie działań w duchu dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników,
6) wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej,
7) szerzenie zasad demokracji i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych,
8) kształtowanie aktywnej postawy działania dla dobra Ojczyzny,
9) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i potrzebujących szczególnej troski,
10) umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,
11) współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie solidarnej obrony interesów pracowniczych i respektowania praw człowieka,
12) ochrona i promocja kultury oraz szeroko pojętej edukacji,
13) podejmowanie działań na rzecz ochrony naturalnego środowiska człowieka,
14) reprezentowanie interesów pracowniczych na forum międzynarodowym.
§ 7
Związek realizuje swoje cele między innymi poprzez:
1) reprezentowanie swoich członków wobec pracodawców, władz i organów
administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji i
instytucji społecznych,
2) zawieranie i wypowiadanie układów zbiorowych pracy oraz innych
porozumień z pracodawcami,
3) organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi, do strajku włącznie, w
przypadku naruszenia interesów pracowniczych,
4) udzielanie pomocy prawnej i podejmowanie interwencji w sprawach
dotyczących zakresu działania Związku,
5) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz sprawowanie
nadzoru nad przestrzeganiem przepisów, a także zasad bezpieczeństwa i
higieny pracy, podejmowanie przewidzianych prawem działań w
przypadku występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz
zapewnianie okresowej kontroli stanowisk pracy,
6) tworzenie funduszy celowych, w tym strajkowego, szkoleniowego,
eksperckiego, rozwoju Związku, pomocy niepełnosprawnym, pomocy
bezrobotnym oraz funduszu związanego z organizowaniem i wspieraniem
sportu, turystyki i rekreacji,
7) opiniowanie i inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu objętego
zadaniami związków zawodowych, prowadzenie działalności badawczej w
celu przygotowania opinii Związku wiążących się z jego działalnością,
8) szkolenia związkowe i przekwalifikowania zawodowe,
9) tworzenie podmiotów dla prowadzenia działalności gospodarczej w celu
uzyskania środków na realizację zadań statutowych,
10) powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych,
11) współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządu
terytorialnego w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
12) udział w działalności organizacji międzynarodowych,
13) inicjowanie i organizowanie samopomocy członków Związku,
14) udzielanie pomocy materialnej członkom Związku,
15) podejmowanie starań mających na celu zapewnienie członkom Związku i
ich rodzinom odpowiedniego udziału w świadczeniach z funduszu
socjalnego i innych funduszy pracodawcy,
16) współudział w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych i różnych form
ubezpieczeń,
17) informowanie członków o działaniach Związku oraz prowadzenie
działalności prasowej, wydawniczej i innej medialnej,
18) współdziałanie ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia pracowników i
ich rodzin,
19) z prowadzenie badań nad warunkami życia ogółu pracowników, w
szczególności nad poziomem kosztów utrzymania,
20) popieranie inicjatyw w zakresie usprawnienia gospodarki, rozwoju kultury,
oświaty, nauki i postępu technicznego,
21) przeciwdziałanie przyczynom i skutkom patologii społecznej,
22) prowadzenie działalności oświatowo – kulturalnej,
23) organizowanie i wspieranie działań na rzecz rekreacji, sportu i turystki,
24) prowadzenie różnych form działalności charytatywnej.ROZDZIAŁ II
CZŁONKOSTWO ZWIĄZKU
Zasady ogólne
§ 8
1. Członkostwo w Związku możliwe jest tylko poprzez przynależność do organizacji
zakładowej lub międzyzakładowej – z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 4. W
przypadku osób będących w stosunku pracy, członkostwo w Związku może być
realizowane tylko poprzez przynależność do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej
działającej u pracodawcy, u którego ta osoba jest zatrudniona.
2. Każdy członek Związku może należeć wyłącznie do jednej organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej, niezależnie od liczby tytułów uprawniających do członkostwa w
Związku.
3. Członek Związku nie może należeć do innego związku zawodowego zarejestrowanego w
Polsce. Nie dotyczy to przynależności do NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
 UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia
członkostwa w NSZZ "Solidarność"
Nabycie członkostwa
§ 9
1. Członkostwo Związku nabywa się:
1) z chwilą rejestracji organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, na
podstawie uchwały o utworzeniu organizacji, członkostwo nabywają osoby
podejmujące tę uchwałę,
2) z chwilą przyjęcia deklaracji członkowskiej uchwalą komisji zakładowej lub
międzyzakładowej. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa podejmuje
uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków
organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, której jest władzą, w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od daty założenia deklaracji przez kandydata na
członka. Odmowa przyjęcia w poczet członków wymaga pisemnego
uzasadnienia.
2. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa może scedować uprawnienie, o którym mowa
w ust. 1, na komisję wydziałową, oddziałową lub podzakładową, a także na prezydium
komisji zakładowej lub międzyzakładowej, jeżeli takie zostało utworzone.
3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia do Związku przysługuje prawo wniesienia odwołania
do zakładowego zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia jej doręczenia. Zakładowe zebranie członków lub delegatów powinno rozpatrzyć
odwołanie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego wniesienia. Od decyzji
odmowy przyjęcia w poczet członków Związku kandydatowi na członka przysługuje
prawo wniesienia odwołania do zarządu regionu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia otrzymania od zakładowego zebrania członków lub delegatów pisemnej uchwały
wraz z uzasadnieniem w tej sprawie.
4. W razie niepodjęcia uchwały przez komisję zakładową lub międzyzakładową albo przez
zakładowe zebranie członków lub delegatów w terminach określonych w ust. 1 i 3,
kandydatowi na członka przysługuje prawo wniesienia odwołania bezpośrednio do
zarządu regionu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia bezskutecznego upływu tych
terminów.
5. Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust.
3 i 4, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu
regionu w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Związku jest
ostateczna.
6. Ilekroć w ust. 3 i 4 mówi się o zakładowym zebraniu członków lub delegatów, rozumieć
przez to należy także międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.
 UCHWAŁA KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej
lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie
innego regionu niż region rejestrujący organizację zakładową
Zachowanie członkostwa w przypadku zmiany pracodawcy.
Zmiana przynależności do podstawowych jednostek organizacyjnych Związku.
§ 10
1. Zmiana przynależności do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej może nastąpić
w wyniku zmiany pracodawcy lub wystąpienia z tej jednostki i kontynuowania
członkostwa w innej organizacji zakładowej i międzyzakładowej, z zastrzeżeniem
postanowień § 8 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 2, a także w wyniku zmian obszaru działania
organizacji zakładowych lub międzyzakładowych.
2. W przypadku zmiany pracodawcy przez członka Związku, powodującej konieczność
zmiany przynależności do podstawowej jednostki organizacyjnej, staje się on z mocy
prawa członkiem organizacji zakładowej lub międzyzakładowej działającej u nowego
pracodawcy zgodnie z miejscem jego pracy.
3. Członek Związku, o którym mowa w ust. 2, jest zobowiązany udokumentować
stosownym zaświadczeniem swoją przynależność do Związku w poprzedniej organizacji
zakładowej lub międzyzakładowej. Bez jej udokumentowania będzie traktowany jak
kandydat na członka Związku, do którego stosuje się postanowienia zawarte w § 9.
4. Członek Związku, który utracił prawo przynależności do dotychczasowej organizacji
zakładowej i międzyzakładowej lub z niej wystąpił, a chce kontynuować członkostwo w
Związku, przystępuje do innej zakładowej lub międzyzakładowej organizacji, w stosunku
do której przysługuje mu prawo przynależności, zgodnie z zastrzeżeniem postanowień §
8 ust. 1 i 2 oraz § 19 ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od utraty prawa
przynależności lub wystąpienia z organizacji dotychczasowej. Po upływie powyższego
terminu jego członkostwo w Związku ustaje z mocy prawa.
5. Zasady postępowania w przypadku zmiany przynależności do organizacji zakładowej i
międzyzakładowej, spowodowanej zmianą obszaru działania organizacji zakładowych lub
międzyzakładowych, regulują postanowienia uchwały Komisji Krajowej podjętej na
podstawie postanowień § 21.
6. Przejście na emeryturę lub rentę oraz utrata zatrudnienia nie powodują ustania
członkostwa w dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej.
 UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia
członkostwa w NSZZ "Solidarność"
§ 11
1. Członek Związku, podejmujący zatrudnienie u pracodawcy nie objętego działalnością
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może:
1) pozostać członkiem dotychczasowej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej,
jeżeli komisja zakładowa lub międzyzakładowa wyraziła na to zgodę, a nowy
pracodawca działa na terenie objętym działalnością dotychczasowego regionu;
wówczas dotychczasowa organizacja zakładowa lub międzyzakładowa rozszerza
swój zakres działania na nowy zakład pracy. Decyzje o rozszerzeniu lub
nierozszerzeniu zakresu działania organizacji zakładowej lub międzyzakładowej na
pracodawcę nieobjętego działalnością żadnej podstawowej jednostki organizacyjnej
Związku podejmuje komisja zakładowa lub międzyzakładowa w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od momentu przyjęcia wiadomości o tym fakcie,
2) złożyć deklarację członkowską w dowolnie wybranej przez siebie organizacji
zakładowej lub międzyzakładowej działającej na terenie danego regionu. Po przyjęciu
tej osoby w poczet członków, organizacja przyjmująca rozszerza swój dotychczasowy
zakres działania na nowego pracodawcę zatrudniającego tę osobę, przy czym
dotychczasowa organizacja zakładowa przekształca się w organizację
międzyzakładową.
2. Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ma prawo
odmówić przyjęcia w poczet swoich członków osoby, o której mowa w tym ustępie.
Przyjęcie lub odmowa przyjęcia w poczet członków organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, powinna nastąpić w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od złożenia deklaracji członkowskiej. Niepodjęcie decyzji w tym
terminie jest równoznaczne z decyzją odmawiającą przyjęcia w poczet członków
organizacji zakładowej lub międzyzakładowej. Decyzja odmawiająca przyjęcia do danej
organizacji zakładowej lub międzyzakładowej jest ostateczna.
3. W przypadku odmowy przyjęcia do organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 lub braku zgody na rozszerzenie zakresu działania, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, członek Związku ma prawo zwrócić się do właściwego zarządu
regionu. Zarząd regionu ma obowiązek wskazania, nie później niż w terminie 30 dni,
organizacji zakładowej lub międzyzakładowej, w której będzie mógł kontynuować swoje
członkostwo.
Zawieszenie członkostwa
§ 12
1. Zawieszenie członkostwa w Związku polega na utracie praw członka Związku przez
określony czas z jednoczesnym zwolnieniem z wykonywania obowiązków
członkowskich. Zawieszenie członkostwa następuje ze względów formalnych
w przypadku zaistnienia przeszkód prawnych w przynależności do związków
zawodowych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo gdy
wymaga tego specyfika pełnionych funkcji publicznych.
2. W okresie zawieszenia członkostwa osoba, której to dotyczy, nie jest członkiem Związku
w rozumieniu postanowień Statutu. Jednakże okres ten nie powoduje przerwy w
członkostwie, o którym mowa w § 50 ust. 2 pkt 1, ale nie jest zaliczany do łącznego
czasu trwania członkostwa.
3. Szczegółowe zasady postępowania w sprawach o zawieszenie członkostwa określa
uchwała Komisji Krajowej.
 UCHWAŁA KK nr 2/06 ws. członkostwa, jego kontynuacji oraz zawieszenia
członkostwa w NSZZ "Solidarność"
Ustanie członkostwa
§ 13
1. Członkostwo Związku ustaje na skutek:
1) wystąpienia ze Związku,
2) pozbawienia członkostwa (wykluczenia ze Związku),
3) skreślenia z rejestru członków,
4) niezachowania trybu postępowania, o którym mówi § 10 ust. 4,
5) śmierci członka Związku.
2. Wystąpienie ze Związku następuje w formie pisemnego oświadczenia woli członka
Związku, skierowanego do właściwej komisji zakładowej lub międzyzakładowej.
3. Pozbawienie członkostwa (wykluczenie ze Związku) następuje w wyniku uchwały komisji
zakładowej lub międzyzakładowej podjętej na skutek poważnego naruszenia przez
członka Związku postanowień Statutu, innych postanowień prawa wewnątrzzwiązkowego
lub postępowania nielicującego z godnością członka Związku. Uchwała musi być podjęta
w głosowaniu tajnym i wymaga pisemnego uzasadnienia. Od uchwały pozbawiającej
członkostwa przysługuje prawo odwołania do zakładowego zebrania członków lub
delegatów, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały. Zakładowe
zebranie członków lub delegatów może rozpatrzyć odwołanie w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia wniesienia odwołania. W razie podtrzymania decyzji o pozbawieniu
członkostwa lub niepodjęcia uchwały przez zakładowe zebranie członków lub delegatów
w wyznaczonym terminie, odwołującemu się przysługuje prawo wniesienia odwołania do
zarządu regionu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji
zakładowego zebrania członków lub delegatów albo od dnia bezskutecznego upływu
terminu rozpatrzenia odwołania przez zakładowe zebranie członków lub delegatów.
4. Zarząd regionu jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawach, o których mowa w ust.
3, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania. Decyzja zarządu
regionu w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.
5. Skreślenie z rejestru członków następuje z powodu zalegania z zapłatą składki
związkowej należnej za co najmniej 3 miesiące, po uprzednim pisemnym wezwaniu
przez komisję zakładową lub międzyzakładową do uregulowania tych należności, w
terminie nie krótszym niż 30 dni.
6. Komisja zakładowa lub międzyzakładowa ma obowiązek wysłania wezwania, o którym
mowa w ust. 5, niezwłocznie po stwierdzeniu niewypełnienia obowiązku opłacania
składek przez członka Związku.
7. Nieuregulowanie przez członka Związku zaległych składek, w terminie ustalonym przez
komisję zakładową lub międzyzakładową, powoduje skreślenie go z rejestru członków
przez komisję zakładową lub międzyzakładową na podstawie podjętej uchwały. Komisja
zakładowa lub międzyzakładowa zawiadamia zainteresowanego członka o uchwale
skreślającej go z rejestru członków, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty jej
podjęcia.
8. Od skreślenia z rejestru członków przysługuje prawo odwołania do zarządu regionu, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia o skreśleniu. Zarząd
regionu uchyla albo utrzymuje w mocy uchwałę o skreśleniu z rejestru członków. Zarząd
regionu lub, w jego imieniu, prezydium - jeśli takie uprawnienie zostało mu przekazane -
jest zobowiązany do podjęcia decyzji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia
otrzymania odwołania. Decyzja zarządu regionu jest ostateczna.
9. W przypadku odwołania się od uchwały pozbawiającej członkostwa, uchwała ta ulega
zawieszeniu do czasu podjęcia decyzji przez zakładowe zebranie członków lub
delegatów bądź przez zarząd regionu.
10. Ilekroć w tym paragrafie mowa o zakładowym zebraniu członków lub delegatów należy
przez to rozumieć również międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.
 UCHWAŁA KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej
lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie
innego regionu niż region rejestrujący organizację zakładową
 UCHWAŁA KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we
władzach Związku
ROZDZIAŁ III
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWIĄZKU
§ 14
1. Członek Związku ma prawo do:
1) korzystania z pomocy Związku w obronie praw pracowniczych i
obywatelskich,
2) otrzymywania pomocy, w tym finansowej, w okresie pozostawania bez
pracy ze względu na prowadzoną działalność związkową,
3) wybierania i bycia wybieranym do władz Związku, z uwzględnieniem
zasady równości, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu i innych
aktów prawa wewnątrzzwiązkowego,
4) pomocy Związku w sytuacjach losowych, zgodnie z zasadami określonymi
w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 69,
5) występowania z wnioskami i postulatami do władz Związku,
6) informacji o decyzjach i innych działaniach władz Związku oraz wglądu do
dokumentów dotyczących jego osoby,
7) obrony w przypadku postawienia mu zarzutów w sprawach
wewnątrzzwiązkowych oraz do uczestniczenia w zebraniach, na których
podejmowane są decyzje dotyczące jego osoby,
8) uczestniczenia w posiedzeniach władzy stanowiącej i wykonawczej na
zasadach określonych w regulaminach obrad tych władz.
2. Członek Związku zatrudniony u kilku pracodawców, objętych działaniem różnych
podstawowych jednostek organizacyjnych Związku, ma prawo do obrony swoich praw
wobec pracodawców przez podstawowe jednostki organizacyjne Związku działające u
tych pracodawców.
 UCHWAŁA nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku
§ 15
Członek Związku jest zobowiązany:
1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku oraz regularnie
płacić składki członkowskie,
2) brać udział w życiu związkowym,
3) uczestniczyć w zebraniach w jednostkach organizacyjnych Związku, do
których należy oraz w posiedzeniach władz Związku, do których został
wybrany, a w szczególności w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych,
4) solidarnie uczestniczyć w akcjach podejmowanych przez Związek i
powstrzymywać się od nieakceptowanego przez Związek udziału w akcjach
organizowanych przez inne związki zawodowe,
5) nie podejmować czynów, które naruszają dobre imię Związku.
ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWIĄZKU
Zagadnienia ogólne
§ 16
1. Związek jest zorganizowany na zasadzie terytorialno - branżowej.
2. Terytorialnymi jednostkami organizacyjnymi Związku są organizacje zakładowe,
międzyzakładowe i regiony oraz inne jednostki tworzone na mocy postanowień § 23.
3. Branżowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są krajowe i regionalne sekretariaty
branżowe oraz krajowe, międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe.
4. Ponadto mogą być tworzone, na mocy postanowień § 30, problemowe jednostki
organizacyjne Związku, w tym zawodowe.
§ 17
Związek posiada osobowość prawną. Ponadto osobowość prawną posiadają: organizacje
zakładowe, organizacje międzyzakładowe, organizacje podzakładowe, regiony, krajowe
sekretariaty branżowe, Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, Krajowa Sekcja Morska
Marynarzy i Rybaków.
§ 18
1. Jednostka organizacyjna Związku, której władza jest jednocześnie organem rejestrującym,
pełni wobec zarejestrowanej przez siebie jednostki organizacyjnej Związku funkcję
nadzorczą, koordynuje jej działalność oraz podejmuje wiążące ją decyzje, a także może
dokonać jej wyrejestrowania, zgodnie z postanowieniami § 31.
2. Krajowy sekretariat branżowy koordynuje działalność należących do niego krajowych
sekcji branżowych.
Terytorialne jednostki organizacyjne Związku
§ 19
1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są: zakładowe organizacje
koordynacyjne, organizacje zakładowe i organizacje międzyzakładowe z zastrzeżeniem
postanowień ust.2
2. U jednego pracodawcy może działać tylko jedna podstawowa jednostka organizacyjna
Związku.
3. Organizacją zakładową, z uwzględnieniem postanowień ust.6, jest jednostka
organizacyjna Związku zrzeszająca pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy,
bez względu na wykonywany przez nich zawód oraz osoby nie pozostające w stosunku
zatrudnienia, a będące członkami tej organizacji zgodnie z zasadami określonymi w
Rozdziale II.
4. Organizacją międzyzakładową jest organizacja, która zrzesza osoby, o których mowa w
ust. 3, i swoim zasięgiem działania obejmuje co najmniej dwóch pracodawców.
5. Organizacją międzyzakładową jest również terenowa organizacja Związku – nie mająca
swojej siedziby u żadnego z pracodawców – zrzeszająca osoby zatrudnione u
pracodawców z danego terenu lub branży, nieobjętych działaniem innej podstawowej
jednostki organizacyjnej Związku. Ponadto organizacją międzyzakładową jest
organizacja, która zrzesza wyłącznie osoby niepozostające w stosunku pracy.
6. Zakładowa organizacja koordynacyjna powstaje u pracodawcy utworzonego w wyniku
połączenia pracodawców objętych dotychczas zakresem działania różnych
podstawowych jednostek organizacyjnych Związku. Rejestr zakładowych organizacji
koordynacyjnych prowadzi Komisja Krajowa. Szczegółowe zasady funkcjonowania
zakładowych organizacji koordynacyjnych określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów,
który może to uprawnienie scedować na Komisję Krajową.
7. Organizacje zakładowe i międzyzakładowe tworzą, w miarę potrzeby, niższe jednostki
organizacyjne Związku. Niższymi jednostkami organizacyjnymi Związku są w
szczególności: organizacje wydziałowe, oddziałowe, koła oraz organizacje
podzakładowe, o których mowa w ust. 8.
8. Organizacja zakładowa lub międzyzakładowa, która w wyniku zmiany struktury
pracodawcy utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, może na
wniosek władzy stanowiącej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której stała
się częścią, zostać zarejestrowana - przez właściwy terytorialnie dla niej zarząd regionu -
jako organizacja podzakładowa. Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji
podzakładowych określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może to
uprawnienie scedować na Komisję Krajową.
 UCHWAŁA KK nr 22/04 ws. zasad tworzenia i funkcjonowania organizacji
podzakładowej
 UCHWAŁA KK nr 9/05 ws. zasad funkcjonowania zakładowych organizacji
koordynacyjnych
 UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych
Związku
 UCHWAŁA nr 6 XVII KZD ws. zasad tworzenia terenowych organizacji Związku oraz
wyboru ich władz wykonawczych
§ 20
1. Pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, chcący utworzyć organizację zakładową,
tworzą tymczasową komisję zakładową. Zadaniem tymczasowej komisji zakładowej jest
doprowadzenie do zarejestrowania organizacji zakładowej przez właściwy terytorialnie
zarząd regionu.
2. Organizacja terenowa jest tworzona zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwale
Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 35 ust. 7.
3. Po zarejestrowaniu organizacji zakładowej, tymczasowa komisja zakładowa pełni funkcje
komisji zakładowej do czasu wyboru statutowych władz tej organizacji. Wybory
statutowych władz przeprowadza się w ciągu 6 miesięcy od daty zarejestrowania przez
zarząd regionu danej organizacji.
4. Ustępy 1 i 3 stosuje się odpowiednio do tworzenia organizacji międzyzakładowej, z tym
zastrzeżeniem, iż w skład tymczasowej komisji międzyzakładowej powinni wchodzić
pracownicy zatrudnieni u wszystkich pracodawców, którzy będą objęci działaniem tej
organizacji.
 UCHWAŁA KK nr 8/05 ws. zasad tworzenia i rejestracji organizacji zakładowych i
międzyzakładowych
 UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek
organizacyjnych Związku
 UCHWAŁA nr 6 XVII KZD ws. zasad tworzenia terenowych organizacji Związku
oraz wyboru ich władz wykonawczych
§ 21
1. Zasady łączenia i podziału podstawowych jednostek organizacyjnych określa uchwała
Komisji Krajowej, z tym, że majątek organizacji zakładowej lub międzyzakladowej, która
utraciła status podstawowej jednostki organizacyjnej Związku i następnie została
zarejestrowana jako organizacja podzakładowa, pozostaje przy niej w całości.
2. Zasady postępowania, w przypadku podziału lub połączenia z inną jednostką
organizacyjną Związku, określa uchwała Komisji Krajowej
 UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych
Związku
§ 22
1. Region tworzą organizacje zakładowe i międzyzakładowe, których teren działania lub
siedziba znajduje się w obszarze działania regionu, a także niższe jednostki
organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, o których mowa w § 24 oraz
§ 19 ust.8.
1. Zasięg działania regionu obejmuje obszar spójny, którego granicę określają granice
powiatów wchodzących w jego skład.
3. Krajowy Zjazd Delegatów uchwala zasady tworzenia i funkcjonowania regionów.
4. Decyzję o utworzeniu regionu i określeniu jego obszaru działania, zmianie obszaru
działania regionu oraz o wyrejestrowaniu regionu podejmuje Komisja Krajowa.
5. Rejestr regionów prowadzi Komisja Krajowa.
 UCHWAŁA KK nr 58/01 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i
krajowych sekretariatów branżowych
 Uchwała nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów
 UCHWAŁA KK nr 16/06 ws. zakończenia istnienia jednostki organizacyjnej Związku,
zmian zasięgu działania regionów oraz zmiany miejsca rejestracji jednostek
organizacyjnych
§ 23
Zarząd regionu dokonuje, w oparciu o zasady określone w uchwale Komisji Krajowej,
podziału regionu na oddziały i ich organom przedstawicielskim ma prawo przekazać część
swoich kompetencji. Regulamin funkcjonowania oddziałów ustanawia zarząd regionu
zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Komisji Krajowej.
 UCHWAŁA KK nr 58/01 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i
krajowych sekretariatów branżowych
 UCHWAŁA nr 7 XIX KZD ws. zasad tworzenia i funkcjonowania regionów
§ 24
Organizacja wydziałowa, oddziałowa i podzakładowa obejmująca swym działaniem część
zakładu pracy znajdującą się na terenie regionu innego niż region rejestrujący organizację
zakładową lub międzyzakładową - na wniosek jej komisji zakładowej lub międzyzakładowej -
może być zarejestrowana przez zarząd regionu, na terenie którego prowadzi działalność
związkową. Zasady działania, warunki i tryb rejestracji takich organizacji określa uchwała
Komisji Krajowej.
 UCHWAŁA KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej lub
oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie innego
regionu niż region rejestrujący organizację zakładową
Branżowe jednostki organizacyjne Związku
§ 25
Zasady tworzenia i rejestracji branżowych jednostek organizacyjnych Związku określa
Krajowy Zjazd Delegatów z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 3 i §§ 26, 27, 28 i 29.
 UCHWAŁA KK nr 58/01 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i
krajowych sekretariatów branżowych
 UCHWAŁA nr 4 XIX KZD ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek
organizacyjnych
 UCHWAŁA KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania
branżowych jednostek organizacyjnych Związku
§ 26
1. Rejestracji i wyrejestrowania krajowych sekretariatów branżowych i krajowych sekcji
branżowych dokonuje Komisja Krajowa, na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Rejestracji i wyrejestrowania regionalnych sekretariatów branżowych oraz regionalnych i
międzyregionalnych sekcji branżowych dokonuje zarząd regionu, zgodnie z zasadami
określonymi w uchwale Komisji Krajowej.
 UCHWAŁA nr 4 XIX KZD ws. zasad tworzenia i rejestracji branżowych jednostek
organizacyjnych Związku
 UCHWAŁA KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania
branżowych jednostek organizacyjnych Związku
§ 27
1. Do regionalnej sekcji branżowej, zrzeszającej członków Związku zatrudnionych u
pracodawców z branży odpowiadającej danej sekcji, mogą należeć:
1) organizacje zakładowe i międzyzakładowe z danego regionu,
2) niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych, nie
należących do żadnej regionalnej lub krajowej sekcji branżowej, zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowień § 25.
2. Do międzyregionalnej sekcji branżowej, zrzeszającej członków Związku zatrudnionych u
pracodawców z branży odpowiadającej danej sekcji, mogą należeć:
1) organizacje zakładowe i międzyzakładowe,
2) niższe jednostki organizacyjne organizacji zakładowych i międzyzakładowych,
nienależących do żadnej regionalnej lub krajowej sekcji branżowej, zgodnie z
zasadami ustalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów na mocy postanowień § 25,
działające na terenie jednego województwa lub na terenie określonym zgodnie z
uchwałą Komisji Krajowej, o której mowa w § 26 ust. 2.
3. Do krajowej sekcji branżowej mogą należeć:
1) regionalne i międzyregionalne sekcje branżowe,
2) jednostki organizacyjne Związku – o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 – z regionów,
w których nie istnieje regionalna sekcja, należąca do danej krajowej sekcji
branżowej i nie objęte zakresem działalności międzyregionalnej sekcji.
4. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może należeć wyłącznie do
jednej regionalnej albo międzyregionalnej sekcji branżowej albo też do krajowej sekcji
branżowej, jeżeli nie działa na terenie objętym działalnością regionalnej lub
międzyregionalnej sekcji branżowej.
 UCHWAŁA KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania
branżowych jednostek organizacyjnych Związku
§ 28
1. Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu organizacji zakładowej albo międzyzakładowej lub
jej niższej jednostki organizacyjnej z regionalnej sekcji branżowej lub bezpośrednio
krajowej sekcji branżowej podejmuje władza stanowiąca podstawowej jednostki
organizacyjnej Związku.
2. Decyzje o wstąpieniu i o wystąpieniu regionalnej sekcji branżowej z krajowej sekcji
branżowej podejmuje władza stanowiąca regionalnej sekcji.
3. Od decyzji odmawiającej rejestracji sekcji branżowej przysługuje prawo wniesienia
odwołania do władzy wykonawczej, która nie później niż 30 dni od złożenia odwołania,
może podtrzymać swą decyzję większością co najmniej 2/3 głosów.
4. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do międzyregionalnej sekcji
branżowej z uwzględnieniem postanowień uchwały Komisji Krajowej, o której mowa w §
26 ust. 2.
 UCHWAŁA KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania
branżowych jednostek organizacyjnych Związku
§ 29
1. Krajowa sekcja branżowa może ustalić swoją strukturę organizacyjną, tworząc inne
wewnętrzne jednostki organizacyjne Związku zgodnie z zasadami przyjętymi w uchwale
Krajowego Zjazdu Delegatów.
2. Krajowa sekcja branżowa należy do krajowego sekretariatu branżowego obejmującego
swym zasięgiem działania jej branżę.
3. Krajowy sekretariat branżowy jest zrzeszeniem krajowych sekcji branżowych oraz innych
jednostek organizacyjnych Związku wymienionych w ust. 4.
4. Zasady przystępowania do krajowego sekretariatu branżowego innych jednostek
organizacyjnych Związku, oprócz krajowych sekcji branżowych, uchwala Komisja
Krajowa, z zachowaniem następujących reguł: do krajowego sekretariatu branżowego
mogą należeć:
1) międzyregionalne i regionalne sekcje branżowe, jeżeli nie istnieje krajowa
sekcja danej branży,
2) organizacje zakładowe i międzyzakładowe spełniające łącznie następujące
warunki:
a) jeżeli nie istnieje krajowa sekcja danej branży,
b) jeżeli nie istnieje międzyregionalna ani regionalna sekcja branżowa
obejmująca swym działaniem obszar działania danej organizacji
zakładowej lub międzyzakładowej,
c) organizacja zakładowa lub międzyzakładowa prowadzi swoją
działalność na terenie co najmniej dwóch województw.
Struktury problemowe
§ 30
1. Sekcje problemowe, w tym zawodowe, mogą być tworzone przy zarządzie regionu,
radzie krajowego sekretariatu branżowego, radzie krajowej sekcji branżowej oraz przy
Komisji Krajowej.
2. Sekcje, o których mowa w ust. 1, rejestrowane są przez władze jednostek
organizacyjnych Związku, przy których powstają. Władze te ustanawiają regulaminy
działania tych sekcji, określając w nich między innymi przedmiot działania, wewnętrzną
organizację oraz ich prawa i obowiązki.
3. Do sekcji, o których mowa w ust. 1, mogą należeć wyłącznie członkowie tej jednostki
organizacyjnej Związku, której władza daną sekcję zarejestrowała. Każdy członek
Związku może należeć do dowolnej liczby sekcji, o których mowa w ust. 1.
4. Sekcje, o których mowa w ust. 1, mogą łączyć się, zgodnie z zasadami określonymi w
uchwale Komisji Krajowej.
5. Ponadto ,jednostką organizacyjną w ramach struktur problemowych Związku, jest
Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów, który zrzesza regionalne sekcje emerytów i
rencistów.
 UCHWAŁA KK nr 17/06 ws. tworzenia i funkcjonowania struktur problemowych
Związku
Zakończenie istnienia Związku i jego jednostek organizacyjnych
§ 31
Decyzję w sprawie wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo podjąć
władza wykonawcza , która ją zarejestrowała. Szczegółowe zasady postępowania w tym
zakresie określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów, który może przekazać to
uprawnienie Komisji Krajowej.
§ 32
1. Wyrejestrowanie danej jednostki organizacyjnej Związku może nastąpić z niżej
wymienionych przyczyn:
1) jednostka organizacyjna przestała zrzeszać odpowiednią liczbę członków
określoną postanowieniami uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów, który
może przekazać to uprawnienie Komisji Krajowej,
2) nastąpił jej podział lub połączenie z inną jednostką organizacyjną,
3) w wyniku podjęcia uchwały, o której mowa w § 56 ust. 4, 5 i 6 oraz §§ 57 i
58,
4) w wyniku niespełnienia wymogów, o których mowa w § 20 ust. 3,
5) z własnej inicjatywy , zgodnie z zasadami określonymi w uchwale
Krajowego Zjazdu Delegatów, który może przekazać to uprawnienie
Komisji Krajowej.
2. Władza wykonawcza Związku dokonująca wyrejestrowania danej jednostki organizacyjnej,
posiadającej osobowość prawną, po stwierdzeniu faktu zakończenia jej istnienia,
wszczyna procedurę likwidacyjną, wyznaczając jednocześnie likwidatora, który po
zaspokojeniu zobowiązań ciążących na tej jednostce, pozostały po niej majątek
przekazuje na rzecz jednostki organizacyjnej Związku, której władza dokonuje
wyrejestrowania. Procedura nie ma zastosowania do przypadku określonego w
postanowieniach ust. 1 pkt. 2.
 UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych
Związku
§ 33
1. Uchwałę o rozwiązaniu Związku może podjąć wyłącznie Krajowy Zjazd Delegatów, przy
czym za uchwałą musi głosować więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
Uchwała nabiera mocy po zatwierdzeniu jej przez co najmniej 2/3 liczby zarządów
regionów, zrzeszających łącznie ponad połowę członków Związku.
2. Uchwała o rozwiązaniu Związku, o której mowa w ust. 1, określa również:
1) postępowanie likwidacyjne Związku z zastosowaniem zasad określonych w § 32
ust. 2, stosowanych odpowiednio,
2) sposób podziału i przeznaczenia majątku Związku,
3) postępowanie likwidacyjne oraz sposób podziału i przeznaczenia majątku w
odniesieniu do jednostek organizacyjnych Związku posiadających osobowość
prawną, z uwzględnieniem zasad określonych w punkcie 1.
ROZDZIAŁ V
WŁADZE ZWIĄZKU I ORGANY PRZEDSTAWICIELSKIE
Postanowienia ogólne
§ 34
1. W Związku i jego jednostkach organizacyjnych funkcjonują następujące rodzaje władz:
1) władza stanowiąca,
2) władza wykonawcza,
3) władza kontrolna.
2. Władzą stanowiącą jest:
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowe lub
międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowe zebranie
koordynacyjne członków lub delegatów,
3) w regionie – walne zebranie delegatów regionu,
4) w sekcji branżowej – walne zebranie delegatów sekcji,
5) w sekretariacie branżowym – kongres sekretariatu,
6) ogólnokrajową Związku – Krajowy Zjazd Delegatów,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Kongres Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy,
zgodnie z postanowieniami ust. 7 oraz przepisami szczególnymi wydanymi
przez organ rejestrujący.
3. Władzą wykonawczą jest :
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio komisja
zakładowa lub międzyzakładowa,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa komisja
koordynacyjna,
3) w regionie – zarząd regionu,
4) w sekcji branżowej – rada sekcji,
5) w sekretariacie branżowym – rada sekretariatu,
6) ogólnokrajową Związku – Komisja Krajowa,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Rada Krajowego
Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy,
zgodnie z postanowieniami ust. 7 i przepisami szczególnymi wydanymi
przez organ rejestrujący.
4. Władza wykonawcza wymieniona w ust. 3 punkty od 3 do 7 wybiera swoje prezydium.
Inne władze wykonawcze mogą również wybrać swoje prezydium. Prezydium jest
wybierane zgodnie z postanowieniami §§ 42 i 51 ust. 2.
5. Władzą kontrolną jest:
1) w organizacji zakładowej i międzyzakładowej – odpowiednio zakładowa lub
międzyzakładowa komisja rewizyjna,
2) w zakładowej organizacji koordynacyjnej – zakładowa koordynacyjna
komisja rewizyjna,
3) w regionie – regionalna komisja rewizyjna,
4) w sekcji branżowej – komisja rewizyjna sekcji,
5) w sekretariacie branżowym – komisja rewizyjna sekretariatu,
6) ogólnokrajową Związku – Krajowa Komisja Rewizyjna,
7) w Krajowym Sekretariacie Emerytów i Rencistów – Komisja Rewizyjna
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów,
8) w pozostałych jednostkach organizacyjnych są odpowiednie organy,
zgodnie z postanowieniami ust. 7 i przepisami szczególnymi wydanymi
przez organ rejestrujący.
6. W podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku zarządem, w rozumieniu ustawy
o związkach zawodowych, jest jej władza wykonawcza.
7. W wewnętrznych jednostkach organizacji zakładowych i międzyzakładowych, o których
mowa w § 19 ust. 7, władzą stanowiącą jest odpowiednio: wydziałowe, oddziałowe lub
podzakładowe zebranie członków lub delegatów, władzą wykonawczą jest odpowiednio:
komisja wydziałowa, oddziałowa lub podzakładowa, a władzą kontrolną jest
podzakładowa komisja rewizyjna oraz - jeżeli została powołana – odpowiednio:
wydziałowa lub oddziałowa. Analogiczne postanowienia dotyczą wszystkich
wewnętrznych jednostek organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
 Ordynacja wyborcza
 UCHWAŁA nr 6 XVII KZD ws. zasad tworzenia terenowych organizacji Związku oraz
wyboru ich władz wykonawczych
 UCHWAŁA nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania
członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach
Związku
§ 35
1. Władza stanowiąca wybiera władze: wykonawczą i kontrolną, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 2 pkt. 2, 3 i 4, ust 3 pkt 2, ust. 4 pkt 2, ust. 5 pkt 2, ust. 6 pkt 2 oraz ust.
7.
2. W skład Komisji Krajowej wchodzą:
1) przewodniczący Komisji Krajowej,
2) przewodniczący zarządów regionów,
3) przewodniczący rad krajowych sekretariatów branżowych,
4) Przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.
5) pozostali członkowie Komisji Krajowej wybrani przez Krajowy Zjazd
Delegatów.
3. W skład zarządu regionu wchodzą:
1) przewodniczący zarządu regionu,
2) przewodniczący władz wykonawczych regionalnych branżowych jednostek
organizacyjnych i przewodniczący rady regionalnej sekcji emerytów i
rencistów, zgodnie z zasadami ustalonymi przez walne zebranie
delegatów regionu,
3) pozostali członkowie zarządu regionu wybrani przez walne zebranie
delegatów regionu.
4. W skład rady krajowego sekretariatu branżowego wchodzą:
1) przewodniczący rady krajowego sekretariatu branżowego,
2) przewodniczący rad krajowych sekcji branżowych należących do danego
krajowego sekretariatu branżowego,
3) pozostali członkowie rady krajowego sekretariatu branżowego wybrani
przez kongres sekretariatu.
5. W skład komisji zakładowej lub międzyzakładowej wchodzą:
1) przewodniczący komisji zakładowej lub międzyzakładowej,
2) przewodniczący władz wykonawczych jednostek organizacyjnych Związku,
o których mowa w § 19 ust. 7, zgodnie z zasadami ustalonymi przez
zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów,
3) pozostali członkowie komisji zakładowej lub międzyzakładowej wybrani
przez zakładowe lub międzyzakładowe zebranie członków lub delegatów.
6. W skład zakładowej komisji koordynacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący zakładowej komisji koordynacyjnej,
2) przewodniczący komisji zakładowych organizacji zakładowych należących
do zakładowej organizacji koordynacyjnej,
3) pozostali członkowie zakładowej komisji koordynacyjnej wybrani przez
zakładowe zebranie koordynacyjne członków lub delegatów.
7. Władze wykonawcze organizacji międzyzakładowych, o których mowa w § 19 ust. 5,
mogą być wybierane – niekoniecznie spośród jej członków, na zasadach określonych w
uchwale Krajowego Zjazdu Delegatów – przez właściwy zarząd regionu. W
organizacjach tych, na wniosek co najmniej 1/5 członków danej organizacji, muszą być
przeprowadzone wybory władz wykonawczych na ogólnie obowiązujących zasadach.
 Ordynacja wyborcza
 UCHWAŁA KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej lub
oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie innego
regionu niż region rejestrujący organizację zakładową
§ 36
1. Kadencja każdej władzy trwa cztery lata z tym, że terminy wyborów na daną kadencję dla
władz poszczególnych szczebli określa uchwała Komisji Krajowej. W wyjątkowych
przypadkach Komisja Krajowa może przedłużyć lub skrócić czas trwania kadencji
poszczególnych władz, nie więcej jednak niż o 4 miesiące. Wyboru na nową kadencje
dokonuje się w terminach wyznaczonych przez Komisje Krajową, niezależnie od momentu
pierwszego posiedzenia danej władzy w poprzedniej kadencji.
2. Początkiem kadencji władzy jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy
w nowej kadencji. Władza wykonawcza i kontrolna jest uprawniona do odbycia swego
pierwszego posiedzenia w nowej kadencji, jeżeli dokonano wyboru co najmniej połowy jej
członków wybieranych przez władzę stanowiącą danej jednostki organizacyjnej. Kadencja
prezydium danej władzy jest identyczna z kadencją tej władzy.
3. Początek kadencji danej władzy jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej
kadencji, niezależnie od przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1.
Władza stanowiąca
§ 37
1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą stanowiącą w Związku.
2. Władza stanowiąca jest najwyższą władzą w danej jednostce organizacyjnej Związku, do
której zakresu działania należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie dla innych
władz.
3. Władza stanowiąca jest związana w swoim działaniu postanowieniami Statutu oraz
postanowieniami uchwał władz Związku wyższego rzędu podjętych w zakresie ich
właściwości.
§ 38
1. Władza stanowiąca podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla pozostałych władz danej
jednostki organizacyjnej Związku oraz wszystkich władz jednostek podrzędnych w
zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie.
2. W zakresie spraw finansowo-majątkowych władza stanowiąca podejmuje jedynie
uchwały, które w sposób ramowy nakładają obowiązki w tym zakresie, a konkretne
decyzje finansowe przysługują władzy wykonawczej.
 UCHWAŁA nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku
§ 39
1. W skład władzy stanowiącej, z wyjątkiem władzy stanowiącej jednostki organizacyjnej
Związku, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki, wchodzą delegaci wybierani
w okręgach wyborczych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4. Sposób podziału na
okręgi wyborcze oraz liczbę delegatów wybieranych w tych okręgach wyborczych określa
władza wykonawcza danej jednostki.
2. Zasady regulujące sposób przeprowadzania wyborów do władz stanowiących, z
uwzględnieniem zasady proporcjonalności oraz zasad dopuszczających zastosowanie
wyborów pośrednich, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
3. W skład Krajowego Zjazdu Delegatów wchodzą delegaci wybierani przez walne zebrania
delegatów regionów oraz osoby pełniące funkcje wymienione w § 35 ust. 2 pkt 2 - 4.
4. W skład kongresu krajowego sekretariatu branżowego wchodzą delegaci wybierani przez
władzę stanowiącą jednostek organizacyjnych Związku, należących do krajowego
sekretariatu oraz osoby pełniące funkcje wymienione w § 35 ust. 4 pkt 2.
5. Władza stanowiąca jednostki podrzędnej wybiera delegatów, a w wyborach pośrednich -
elektorów uprawnionych do wyboru delegatów do władzy stanowiącej jednostki
bezpośrednio nadrzędnej oraz do władzy stanowiącej odpowiedniej branżowej jednostki
organizacyjnej, jeżeli do niej należy.
 Ordynacja wyborcza
 UCHWAŁA nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania
członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we
władzach Związku
§ 40
1. Do kompetencji władz stanowiących należy wybór wszystkich pozostałych władz danej
jednostki organizacyjnej Związku.
2. Władza stanowiąca ustala wewnętrzną strukturę organizacyjną danej jednostki Związku,
z zastrzeżeniem postanowień § 23.
 UCHWAŁA KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej
lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie
innego regionu niż region rejestrujący organizację zakładową
Władza wykonawcza
§ 41
1. Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku kieruje jej działalnością i
reprezentuje ją na zewnątrz Związku oraz wobec innych jednostek organizacyjnych
Związku. W okresie pomiędzy posiedzeniami władzy stanowiącej władza wykonawcza
podejmuje uchwały i decyzje wiążące dla wszystkich władz jednostek podrzędnych w
zakresie ich właściwości, z wyjątkami zastrzeżonymi w Statucie. Władza wykonawcza
dokonuje rejestracji jednostek organizacyjnych Związku względem niej podrzędnych, z
zastrzeżeniem postanowień §§ 25 i 26, a także nadzoruje i koordynuje ich działalność.
2. Władza wykonawcza danej jednostki organizacyjnej Związku prowadzi politykę finansową
tej jednostki, w tym uchwala i zatwierdza wykonanie budżetu danej jednostki z tym, że
zakładowa komisja koordynacyjna stosuje w tym zakresie postanowienia uchwały
Krajowego Zjazdu Delegatów, o której mowa w § 19 ust. 6.
3. Ponadto:
1) władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku
reprezentuje członków Związku należących do danej podstawowej
jednostki organizacyjnej Związku wobec pracodawcy, zawiera zakładowe
układy zbiorowe pracy na zasadach określonych przepisami prawa
powszechnego oraz posiada inne uprawnienia, wynikające z tychże
przepisów, a także może przekazać swoje uprawnienia komisji zakładowej
(jeśli władzą wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku
jest zakładowa komisja koordynacyjna),komisji podzakładowej,
wydziałowej, oddziałowej lub komisji koła,
2) zarząd regionu koordynuje działalność istniejących w regionie jednostek
organizacyjnych Związku oraz reprezentuje Związek wobec pracodawców i
ich organizacji, władz samorządowych i administracji rządowej, a także
wobec innych organizacji i instytucji. Zarząd regionu zawiera
ponadzakładowe układy zbiorowe pracy dla pracowników zatrudnionych na
obszarze jego działania. Zarząd regionu może upoważnić do zawarcia
układu zbiorowego władzę wykonawczą regionalnego sekretariatu
branżowego, regionalnej i międzyregionalnej sekcji branżowej, krajowego
sekretariatu branżowego, a także organ przedstawicielski, o którym mowa
w § 45 ust. 3. Do reprezentowania spraw dotyczących całego województwa
zarządy regionów, działające na jego terenie, tworzą organ
przedstawicielski, o którym mowa w § 45 ust. 3.
3) rada krajowej sekcji branżowej reprezentuje Związek w zakresie
problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży wobec organizacji
pracodawców oraz organów administracji państwowej, w uzgodnieniu z
radą krajowego sekretariatu branżowego,
4) rada krajowego sekretariatu branżowego reprezentuje Związek w zakresie
problematyki związanej z funkcjonowaniem danej branży, wobec
organizacji pracodawców i, z upoważnienia Komisji Krajowej wobec władz
państwowych. Rada krajowego sekretariatu branżowego zawiera
ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w zakresie danej branży na
poziomie krajowym lub upoważnia do tego odpowiednią radę sekcji,
5) Władza wykonawcza branżowej lub podstawowej jednostki organizacyjnej,
z upoważnienia nadrzędnych władz Związku, opiniuje lub uzgadnia projekty
aktów prawnych dotyczące danej branży lub zakładu pracy.
6) Komisja Krajowa jest uprawniona do zawierania układów zbiorowych pracy
oraz dokonywania innych czynności prawnych dotyczących układów w
imieniu NSZZ „Solidarność”, a także może scedować to uprawnienie na
poszczególne władze wykonawcze jednostek organizacyjnych Związku, z
uwzględnieniem postanowień punktów 2 i 4.
 UCHWAŁA KK nr. 58/01 ws. przyjęcia standardów funkcjonowania regionów i
krajowych sekretariatów branżowych
 UCHWAŁA KK nr 29/04 ws. zasad działania międzyzakładowych komisji
koordynacyjnych oraz zakładowych układów zbiorowych zawieranych w
organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiających
pracodawców
 UCHWAŁA KK nr 24/04 ws. rejestracji i zasad działania organizacji wydziałowej
lub oddziałowej obejmującej swoim działaniem część zakładu pracy na terenie
innego regionu niż region rejestrujący organizację zakładową
 UCHWAŁA KK nr 1/06 ws. upoważnienia Rad Krajowych Sekretariatów
Branżowych
 UCHWAŁA nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku
§ 42
1. Prezydium, o którym mowa w § 34 ust. 4, jest organem władzy wykonawczej.
2. Do zadań prezydium władzy wykonawczej należy kierowanie bieżącą działalnością danej
jednostki organizacyjnej Związku.
3. Prezydium władzy wykonawczej tworzą: przewodniczący oraz osoby wybrane na jego
wniosek spośród członków tej władzy, w tym jego zastępca lub zastępcy, sekretarz i
skarbnik. Przewodniczący władzy wykonawczej jest jednocześnie przewodniczącym
prezydium tej władzy.
4. Funkcji sekretarza i skarbnika nie można łączyć z funkcją przewodniczącego.
5. Przewodniczący reprezentuje na zewnątrz władzę wykonawczą, z uwzględnieniem
postanowień ust. 7 i 8 oraz § 46, kieruje pracami władzy wykonawczej i jej prezydium,
zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków
władzy wykonawczej i jej prezydium.
6. Władza wykonawcza może scedować część swoich uprawnień na prezydium, bez
możliwości dalszego ich przekazywania innym władzom Związku, z zastrzeżeniem
uprawnień do wyboru członków danego prezydium oraz uprawnień i obowiązków
określonych w postanowieniach §§ 28 ust. 3, 36 ust. 1, 41 ust. 2, 61 ust. 2, 71 ust. 1 i 3.
7. W jednostkach organizacyjnych Związku, posiadających osobowość prawną, czynności
prawne w imieniu tych jednostek podejmuje co najmniej dwóch członków prezydium,
upoważnionych do tego stosowną jego decyzją, z wyjątkiem czynności prawnych
wykonywanych przez przewodniczącego władzy wykonawczej, dokonującego czynności
w imieniu pracodawcy w stosunku do zatrudnianych przez jednostkę organizacyjną
Związku pracowników. Do czynności związanych z zawieraniem ponadzakładowych
zbiorowych układów pracy, prezydium właściwej władzy wykonawczej wymienionej
odpowiednio w § 41 ust. 3 pkt 2, 4 i 6, upoważnia co najmniej dwóch członków tej władzy
wykonawczej. Władza wykonawcza lub jej prezydium może upoważnić osoby spoza
swego składu do zawarcia umowy, z której wynikać mogą zobowiązania finansowe do
kwoty w wysokości wyznaczonej przez tę władzę.
8. W przypadku, kiedy komisja zakładowa lub międzyzakładowa nie powołała prezydium,
realizuje ona jego zadania i wypełnia kompetencje, a w szczególności określone w
postanowieniach ust. 7, udzielając upoważnienia co najmniej dwóm swoim członkom.
9. Komisja zakładowa i międzyzakładowa może, za zgodą zarządu regionu, upoważnić
osoby spoza swego składu do dokonywania czynności w jej imieniu. W przypadku, gdy
upoważnienie ma dotyczyć spraw związanych z reprezentowaniem członków Związku
wobec pracodawcy lub organizacji pracodawców, a dana organizacja zakładowa należy
do zakładowej organizacji koordynacyjnej, wówczas dla ważności upoważnienia
niezbędna jest zgoda zakładowej komisji koordynacyjnej. Zasady postępowania
upoważniające do wprowadzenia powyższej procedury określa uchwała Krajowego
Zjazdu Delegatów.
 UCHWAŁA KK nr 21/05 ws. rejestracji zakładowych organizacji koordynacyjnych
NSZZ "Solidarność"
 UCHWAŁA KK nr 15/06 ws. zatrudnienia pracowników przez jednostkę
organizacyjną Związku posiadającą osobowość prawną
 UCHWAŁA nr 7 XVII KZD ws. scedowania niektórych uprawnień komisji
zakładowej na osobę upoważnioną przez zarząd regionu
§ 43
Władzom wykonawczym, oprócz uprawnień i obowiązków określonych w niniejszym
rozdziale, przysługują również uprawnienia i obowiązki określone w Statucie, uchwałach
Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwałach Komisji Krajowej.
Władza kontrolna
§ 44
1. Komisja rewizyjna każdej jednostki organizacyjnej Związku kontroluje władzę
wykonawczą tej jednostki i jej prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności
działania tej władzy z postanowieniami Statutu i innych przepisów prawa
wewnątrzzwiązkowego, wiążących tę władzę oraz z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Komisja rewizyjna nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku może polecić dowolnej
komisji rewizyjnej jednostki podrzędnej podjęcie działań kontrolnych mieszczących się w
jej kompetencjach oraz zażądać przekazania odpowiednich informacji i wyjaśnień, nie
później niż w terminie 1 miesiąca.
3. Komisja rewizyjna, po powiadomieniu władzy kontrolowanej oraz władzy wykonawczej
jednostki organizacyjnej, w której dana komisja rewizyjna działa, może kontrolować
władzę podrzędnej jednostki organizacyjnej. O zamiarze przeprowadzenia kontroli,
komisja rewizyjna musi powiadomić powyższe władze, nie później niż 14 dni przed
dniem rozpoczęcia kontroli.
4. Komisja rewizyjna danej jednostki organizacyjnej Związku ma prawo żądać zwołania
posiedzenia jej władzy stanowiącej, które musi się odbyć w terminie nie dłuższym niż 2
miesiące od pisemnego złożenia żądania w tej sprawie, a w przypadku Krajowego Zjazdu
Delegatów – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące. Jeśli w tym terminie posiedzenie
władzy stanowiącej nie odbędzie się, wówczas prawo zwołania tego posiedzenia
przechodzi na komisję rewizyjną.
5. Komisja rewizyjna ma prawo zażądać zwołania posiedzenia kontrolowanej władzy w celu
przedstawienia jej wyników kontroli i wniosków pokontrolnych. Posiedzenie to powinno
odbyć się nie później niż 1 miesiąc od dnia przedstawienia pisemnego żądania.
6. Komisja rewizyjna ma prawo zażądać powtórzenia głosowania, a także przeprowadzenia
głosowania imiennego podczas posiedzeń kontrolowanej władzy w sytuacji, gdy,
zdaniem przedstawiciela komisji rewizyjnej, proponowana decyzja jest sprzeczna z
postanowieniami Statutu, prawa wewnątrzzwiązkowego lub z przepisami prawa
powszechnego, a także w razie uznania, iż podejmowana decyzja może wywoływać
skutki finansowe zagrażające właściwemu funkcjonowaniu danej jednostki. W tym
przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 60 ust. 2.
7. Komisja rewizyjna, w wyniku dokonanej kontroli, formułuje ustalenia i wnioski
pokontrolne, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w kontrolowanej jednostce
wydaje zalecenia pokontrolne.
8. Członek komisji rewizyjnej jest wyłączony z prac kontrolnych wobec jednostki podrzędnej
Związku, której jest członkiem.
9. Zasady funkcjonowania i szczegółowy zakres kompetencji władz kontrolnych różnych
szczebli, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
 UCHWAŁA nr 2 XIX KZD_ws. zasad funkcjonowania i zakresu kompetencji
komisji rewizyjnych
Organy przedstawicielskie
§ 45
1. W organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiających
pracodawców zatrudniających członków Związku, komisje zakładowe i międzyzakładowe
działające u tych pracodawców, mogą tworzyć wspólne organy przedstawicielskie –
międzyzakładowe komisje koordynacyjne – reprezentujące je wobec organów
kierowniczych tych organizacji.
2. Międzyzakładowe komisje koordynacyjne działają zgodnie z zasadami uchwalonymi
przez Komisję Krajową.
3. Zarządy regionów, działające na terenie jednego województwa, tworzą, zgodnie z
zasadami określonymi w uchwale Komisji Krajowej, organ przedstawicielski będący ich
wspólną reprezentacją wobec pracodawców i ich organizacji, władz samorządowych i
administracji rządowej, a także wobec innych organizacji i instytucji w sprawach
dotyczących całego województwa.
4. Zasady dotyczące podejmowania czynności związanych z zawieraniem układów
zbiorowych pracy przez organ, o którym mowa w § 45 ust. 3, określa uchwała Komisji
Krajowej z tym, że do zawarcia układu zbiorowego pracy musi być upoważnionych co
najmniej dwóch członków tego organu.
 UCHWAŁA KK nr 29/04 ws. zasad działania międzyzakładowych komisji
koordynacyjnych oraz zakładowych układów zbiorowych zawieranych w
organizacjach gospodarczych i innych formach organizacyjnych skupiających
pracodawców
 UCHWAŁA KK nr 31/04 ws. wspólnej reprezentacji regionów NSZZ "Solidarność"
wobec władz wojewódzkich
§ 46
Władza wykonawcza może ustanowić swoich przedstawicieli do określonych czynności,
nadając im stosowne kompetencje.
Warunki pełnienia funkcji związkowych
§ 47
1. Członkiem władzy jednostki organizacyjnej Związku może być tylko członek danej
jednostki, z wyjątkiem przypadku określonego w § 35 ust. 7.
2. W danej jednostce organizacyjnej Związku, oprócz pełnienia funkcji członka władzy
stanowiącej, można być członkiem tylko jednej z następujących władz: wykonawczej lub
kontrolnej.
3. Funkcji związkowych w podstawowej jednostce organizacyjnej Związku działającej u
danego pracodawcy, w tym w jej wewnętrznych jednostkach organizacyjnych, nie mogą
pełnić:
1) pracodawca,
2) osoba zarządzająca zakładem pracy,
3) osoba upoważniona w imieniu pracodawcy do nawiązywania lub
rozwiązywania stosunku pracy.
4. Funkcji związkowych na poziomie ponadzakładowym, z wyjątkiem funkcji delegata do
władzy stanowiącej, nie mogą pełnić osoby wymienione w ust. 3 pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 9.
5. Funkcji związkowych, z wyjątkiem funkcji delegata do władzy stanowiącej, nie można
łączyć z mandatem posła i senatora.
6. Funkcji związkowych nie można łączyć z kierowniczymi stanowiskami w organach władzy i
administracji państwowej i samorządowej oraz we władzach innych instytucji pełniących
funkcje publiczne. Wykaz tych stanowisk określa uchwała Komisji Krajowej.
7. Funkcji związkowych nie można łączyć z kierowniczą funkcją w organach organizacji
politycznych.
8. Funkcją związkową, o której mowa w niniejszym paragrafie, jest członkostwo we
wszystkich władzach Związku, oprócz członkostwa we władzy stanowiącej jednostki
organizacyjnej Związku, którą tworzą wszyscy członkowie danej jednostki.
9. Zakaz łączenia funkcji, określony w postanowieniach ust. 4, nie dotyczy osób
dokonujących czynności w imieniu pracodawcy lub zarządzających zakładem pracy w
strukturach organizacyjnych Związku oraz zatrudniających pracowników w podmiotach
tworzonych lub współtworzonych przez Związek bądź jednostkę organizacyjną Związku.
Powyższe zasady stosuje się także do pracodawców, w odniesieniu do których Związek
lub jego jednostka organizacyjna jest podmiotem dominującym, w rozumieniu przepisów
kodeksu spółek handlowych, stosowanych odpowiednio.
 UCHWAŁA nr 23/04 ws. ograniczeń łączenia funkcji związkowych ze stanowiskiem w
zakładzie pracy, administracji państwowej i samorządowej, w organizacji politycznej
oraz łączenia funkcji we władzach związkowych
 UCHWAŁA KK nr 20/05 ws. zasad łączenia lub podziału jednostek organizacyjnych
Związku
 UCHWAŁA KK nr 21/06 ws. przyczyn utraty mandatu delegata lub członka we
władzach Związku
§ 48
Członek władzy wykonawczej lub kontrolnej, pozbawiony mandatu delegata – członka
władzy stanowiącej, która dokonała jego wyboru na daną funkcję, może pełnić tę funkcję do
czasu podjęcia decyzji przez daną władzę stanowiącą o jego dalszym pełnieniu funkcji lub
odwołaniu z pełnionej funkcji. Władza stanowiąca jest zobowiązana podjąć tę decyzję na
najbliższym swoim posiedzeniu.
§ 49
W przypadku naruszenia zakazów określonych w postanowieniach § 47:
1) zarząd regionu stwierdza wygaśnięcie mandatu osób pełniących funkcje w
podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku oraz innych
jednostkach organizacyjnych zarejestrowanych przez zarząd regionu,
2) rada krajowego sekretariatu branżowego stwierdza wygaśnięcie mandatu
osób pełniących funkcje we władzach krajowych sekcji branżowych,
należących do tego sekretariatu branżowego,
3) Komisja Krajowa stwierdza wygaśnięcie mandatu osób pełniących funkcje
we władzach regionalnych, władzach krajowego sekretariatu branżowego,
władzach Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, zakładowej
organizacji koordynacyjnej oraz w ogólnokrajowych władzach Związku.
Podstawowe zasady wyborcze
§ 50
1. Wszystkie władze Związku pochodzą z wyborów bezpośrednich, z zastrzeżeniem
postanowień §§ 35 i 39.
2. Wybory do władz Związku odbywają się według następujących zasad:
1) kandydatem może być członek Związku spełniający jeden z następujących
warunków:
a) będący członkiem władzy stanowiącej, która dokonuje wyboru
spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego
Zjazdu Delegatów, legitymujący się co najmniej
sześciomiesięcznym, nieprzerwanym okresem przynależności do
Związku bezpośrednio poprzedzającym wybór; powyższy okres
przynależności nie dotyczy kandydatów do władz organizacji
nowotworzonych, z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia lub
podziału organizacji już istniejących.
Zarząd regionu może wyrazić zgodę na kandydowanie do władz
podstawowej jednostki organizacyjnej Związku oraz jej wewnętrznych
jednostek organizacyjnych osób niespełniających warunku
sześciomiesięcznego, nieprzerwanego okresu przynależności do
Związku bezpośrednio poprzedzającego wybór. Decyzja zarządu
regionu jest ostateczna.
b) należący do jednostki organizacyjnej, której władza dokonuje wyboru
spełniający wszystkie wymogi określone w uchwale Krajowego
Zjazdu Delegatów, mogący wykazać się co najmniej pięcioletnim
nieprzerwanym okresem przynależności do Związku bezpośrednio
poprzedzającym wybór oraz uzyskaniem pisemnego poparcia swojej
kandydatury przez co najmniej 25% uprawnionych do głosowania, w
określonym przez ordynację wyborczą terminie;
2) głosowanie odbywa się w sposób tajny,
3) wyborcy przysługuje jeden głos,
4) głosować można tylko osobiście,
5) głosuje się na poszczególnych kandydatów,
6) wybory są ważne, gdy wzięła w nich udział co najmniej połowa uprawnionych
do głosowania,
7) do wyboru konieczne jest uzyskanie przez kandydata więcej niż połowy
ważnie oddanych głosów, z tym, że głosów ważnych musi być więcej niż
głosów nieważnych.
3. Wyboru dokonuje się na okres kadencji danej władzy lub odpowiednio jej prezydium.
4. Odwołania członka władzy dokonuje ta władza, która go wybrała, z uwzględnieniem
zasad określonych w postanowieniach ust. 2 pkt 2 – 7.
 Ordynacja wyborcza
 UCHWAŁA KK nr 11/2013 ws. regulaminu działania komisji wyborczych
 UCHWAŁA KK nr 5/2013 ws. kalendarza wyborczego na kadencję 2014 - 2018
 UCHWAŁA KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz
Związku
 UCHWAŁA nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania
członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we
władzach Związku
§ 51
1. Przewodniczący władzy wykonawczej wybierany jest w wyborach bezpośrednich przez
daną władzę stanowiącą, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 7. Przewodniczącego
władzy kontrolnej wybiera ta władza spośród swoich członków.
2. Członkowie prezydium władzy wykonawczej są wybierani przez tę władzę na wniosek
przewodniczącego, ze wskazaniem funkcji, na którą dana osoba ma być wybrana.
Przewodniczący może wskazać tylko jedną osobę kandydującą na określoną funkcję w
prezydium. Wybór na każdą funkcję w prezydium stanowi oddzielne głosowanie
wyborcze.
§ 52
Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przeprowadzania wyborów wszystkich władz
Związku określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów.
 UCHWAŁA nr 1 XIX KZD ws. zasad przeprowadzania wyborów i odwoływania
członków wszystkich władz Związku oraz przyczyn utraty członkostwa we władzach
Związku
Organizacja i obsługa działania władz Związku
§ 53
Przewodniczący władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej
osobowość prawną, dokonuje czynności w imieniu pracodawcy w stosunku do pracowników
zatrudnionych przez daną jednostkę.
§ 54
1. Funkcje związkowe, które mają być wykonywane w ramach stosunku pracy z wyboru,
określa uchwała władzy wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej
osobowość prawną.
2. Szczegółowe zasady zatrudniania osób, o których mowa w ust. 1, określa uchwała
Krajowego Zjazdu Delegatów.
ROZDZIAŁ VI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁADZ ZWIĄZKOWYCH
§ 55
1. Władze wszystkich jednostek organizacyjnych Związku zobowiązane są do prowadzenia
działalności związkowej, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami władz
zwierzchnich.
2. Prowadzenie przez władze Związku działalności sprzecznej ze Statutem, innymi aktami
prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych Związku, powoduje
wszczęcie procedury postępowania przewidzianej w postanowieniach §§ 56 - 58.
§ 56
1. Zarząd regionu, z własnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji rewizyjnej, może
podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności władzy wykonawczej i kontrolnej organizacji
zakładowej lub międzyzakładowej, prowadzącej działalność sprzeczną ze Statutem,
innymi przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych, po
uprzednim wyznaczeniu terminu co najmniej 14 dni na dostosowanie tejże działalności
do postanowień Statutu, prawa wewnątrzzwiązkowego oraz decyzji władz nadrzędnych
Związku.
2. W okresie zawieszenia działalności władz, o których mowa w ust. 1, statutowe obowiązki
i uprawnienia komisji zakładowej lub międzyzakładowej, z wyjątkiem prawa wykluczania
członków Związku, przejmuje zarząd komisaryczny wskazany przez zarząd regionu.
Obowiązki i uprawnienia władzy kontrolnej przejmuje regionalna komisja rewizyjna.
3. Zarząd komisaryczny zwołuje posiedzenie zakładowego lub międzyzakładowego
zebrania członków lub delegatów, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty
podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1. W trakcie tego posiedzenia należy:
1) przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem zarządu komisarycznego o odwołanie
wszystkich członków komisji zakładowej lub międzyzakładowej,
2) przeprowadzić głosowanie nad wnioskiem o odwołanie członków komisji
rewizyjnej, jeśli zarząd komisaryczny postawił taki wniosek.
W przypadku odwołania członków władz wskazanych w pkt. 1 i 2, należy przeprowadzić
wybory uzupełniające na zasadach ogólnych.
4. Jeśli w okresie 3 miesięcy, pomimo zwołania przez zarząd komisaryczny, nie odbędzie
się posiedzenie zakładowego lub międzyzakładowego zebrania członków lub delegatów,
albo nie zostanie przeprowadzona procedura, o której mowa w ust. 3, organizacja
zakładowa lub międzyzakładowa zostaje skreślona przez zarząd regionu z regionalnego
rejestru organizacji zakładowych i międzyzakładowych Związku.
Zarząd regionu może jednorazowo przedłużyć okres funkcjonowania zarządu
komisarycznego o kolejne 3 miesiące.
5. Jeżeli po zakończeniu procedury przewidzianej w postanowieniach ust. 3, komisja
zakładowa lub międzyzakładowa w dalszym ciągu prowadzi działalność sprzeczną ze
Statutem, innymi aktami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz nadrzędnych,
zarząd regionu może podjąć uchwałę o skreśleniu organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej z regionalnego rejestru organizacji zakładowych i międzyzakładowych.
6. Od decyzji o skreśleniu z regionalnego rejestru organizacji zakładowych i
międzyzakładowych zainteresowanej organizacji służy prawo wniesienia odwołania do
zarządu regionu w terminie nie później niż 14 dni od doręczenia decyzji skreślającej z
rejestru. Zarząd regionu może podtrzymać swoją decyzję większością co najmniej 2/3
głosów. Decyzja ta jest ostateczna.
 UCHWAŁA KK nr 30/04 ws. interpretacji Statutu dotyczącej wprowadzenia zarządów
komisarycznych
§ 57
W przypadku groźby naruszenia istotnych interesów Związku wynikających z zachowań
(działań lub zaniechań) władz Związku, stosuje się procedurę określoną w postanowieniach
§ 56, z następującymi modyfikacjami:
1) zarząd regionu, z własnej inicjatywy lub na wniosek regionalnej komisji
rewizyjnej, może niezwłocznie podjąć uchwałę o zawieszeniu działalności
władzy wykonawczej i kontrolnej organizacji zakładowej lub
międzyzakładowej prowadzącej działalność sprzeczną ze Statutem, innymi
przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzjami władz
nadrzędnych, bez uprzedniego wyznaczenia terminu, o którym mowa w §
56 ust. 1;
2) zarząd regionu niezwłocznie zawiadamia Komisję Krajową o zawieszeniu
działalności władz organizacji zakładowej, w trybie określonym w punkcie
1; Komisja Krajowa, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące, może uchylić
decyzję zarządu regionu; złożone przez zarząd regionu zawiadomienie, o
którym mowa wyżej, nie wstrzymuje wykonania uchwały o zawieszeniu.
 UCHWAŁA KK nr 30/04 ws. interpretacji Statutu dotyczącej wprowadzenia zarządów
komisarycznych
§ 58
Postanowienia § 56 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku naruszenia Statutu,
innych przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego lub decyzji władz nadrzędnych, przez
władze regionalnych sekcji branżowych, regionalnych sekretariatów branżowych oraz
regionalnych sekcji emerytów i rencistów, a także przez władze regionu, krajowej sekcji
branżowej, krajowego sekretariatu branżowego, zakładowej organizacji koordynacyjnej oraz
Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów, przy czym uprawnienia przysługujące
zarządowi regionu wykonuje w tych przypadkach Komisja Krajowa, a uprawnienia
przysługujące regionalnej komisji rewizyjnej wykonuje Krajowa Komisja Rewizyjna .
ROZDZIAŁ VII
ZASADY OGÓLNE FUNKCJONOWANIA I PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ WŁADZE
ZWIĄZKU
§ 59
1. Posiedzenia władzy stanowiącej zwołuje władza wykonawcza z własnej inicjatywy lub
1) na wniosek władzy kontrolnej,
2) na wniosek poparty przez co najmniej 1/5 członków władzy stanowiącej.
Ponadto Komisja Krajowa zwołuje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek poparty
uchwałami co najmniej 1/3 zarządów regionów. Wniosek o zwołanie posiedzenia władzy
stanowiącej musi określać cel i powód zwołania posiedzenia.
2. W przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia władzy stanowiącej innej niż
Krajowy Zjazd Delegatów, władza wykonawcza zobowiązana jest zwołać to posiedzenie
w terminie umożliwiającym jego odbycie w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a
w przypadku wniosku dotyczącego zwołania posiedzenia Krajowego Zjazdu Delegatów
– w ciągu 3 miesięcy.
3. W przypadku niezwołania przez władzę wykonawczą posiedzenia władzy stanowiącej w
terminach określonych w postanowieniach ust. 2, posiedzenie to zwołuje władza
kontrolna.
§ 60
1. Aktami prawnymi wydawanymi przez władze Związku są:
1) uchwały i decyzje, jako akty o charakterze wiążącym,
2) stanowiska, opinie, apele i inne dokumenty o podobnym charakterze, jako
oświadczenia wyrażające pogląd danej władzy jednostki organizacyjnej
Związku w określonej sprawie.
2. Akty, o których mowa w ust. 1, podejmowane są zwykłą większością głosów (więcej
głosów oddanych za daną propozycją niż przeciw niej) w głosowaniu jawnym, przy udziale
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. Na
żądanie co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania i obecnych na posiedzeniu,
podejmowane są one w głosowaniu tajnym.
Dla władz wykonawczych dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady oraz sposób
głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość określa uchwała Komisji Krajowej.
3. Uchwałę o przyjęciu i zmianie Statutu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością
ponad połowy głosów wszystkich uprawnionych do głosowania delegatów na Krajowy
Zjazd Delegatów.
4. Zasady głosowań wyborczych określają postanowienia §§ 50 - 52.
 UCHWAŁA KK nr 21a/2013 ws. zasad głosowania przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego komunikowania się na odległość
 UCHWAŁA nr 14 XXVI KZD ws. trybu przyjmowania wniosków dotyczących zmian w
Statucie NSZZ Solidarność
 UCHWAŁA nr 15 XXVI KZD ws. trybu zgłaszania i przyjmowania projektów uchwał
zwyczajnej sesji Krajowego Zjazdu Delegatów
§ 61
1. Uchwały i decyzje wydawane przez władze danej jednostki organizacyjnej Związku nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu oraz aktami prawnymi, o których mowa
w § 60 ust. 1 pkt 1, wydanymi przez władze stanowiące i wykonawcze nadrzędnych
jednostek organizacyjnych Związku. Uchwały i decyzje podjęte z naruszeniem
postanowień Statutu oraz innych aktów prawa wewnątrzzwiązkowego są nieważne.
Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności określa uchwała Komisji Krajowej.
2. W sprawach spornych lub nieuregulowanych postanowieniami Statutu dotyczących
interpretacji jego postanowień, decyzje w formie uchwały podejmuje Komisja Krajowa,
która może również dokonać interpretacji uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
3 Uchwały, o których mowa w ust. 2, ocenia – na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej –
Krajowy Zjazd Delegatów.
 UCHWAŁA KK nr 22/2013 ws. stwierdzenia nieważności uchwał i decyzji podjętych z
naruszeniem Statutu NSZZ Solidarność oraz innych aktów prawa
wewnątrzzwiązkowego
ROZDZIAŁ VIII
FINANSE I MAJĄTEK ZWIĄZKU
Zasady ogólne
§ 62
Środki finansowe i majątek Związku oraz poszczególnych jego jednostek organizacyjnych,
posiadających osobowość prawną, pochodzą:
1) ze składek członkowskich,
2) z wpłat członków Związku przeznaczonych na określone cele,
3) z darowizn, dotacji, spadków i zapisów,
4) z wpływów z zysków podmiotów związanych prawnie ze Związkiem oraz
jego jednostkami organizacyjnymi i prowadzących działalność
gospodarczą,
5) z dzierżaw i najmu nieruchomości oraz innych środków trwałych, a także
praw i licencji oraz innych wartości niematerialnych i prawnych, będących
własnością Związku i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych,
6) z nagród,
7) ze zbiórek publicznych.
§ 63
1. Majątkiem Związku jest także prawo do znaku NSZZ „Solidarność” oraz innych symboli,
które zostaną zastrzeżone uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów lub Komisji Krajowej.
2. Prawo do korzystania ze znaków, o których mowa w ust. 1, Komisja Krajowa może
przenieść na rzecz innych podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi
Związku, jednakże bez prawa przenoszenia dalej. Komisja Krajowa ma prawo
przekazywania wyżej wskazanych uprawnień, w określonym przez siebie zakresie,
władzom wykonawczym określonych jednostek organizacyjnych Związku.
 UCHWAŁA KKW nr 27/89 ws.ochrony nazwy i znaku graficznego "Solidarność"
Składka członkowska i inne wpływy
§ 64
1. Członek Związku jest zobowiązany do comiesięcznego płacenia składki członkowskiej, z
której finansowana jest działalność Związku oraz jego jednostek organizacyjnych.
2. Wysokość składki ustala Krajowy Zjazd Delegatów w uchwale finansowej, decydując
również o przeznaczeniu jej poszczególnych części na określone cele oraz określając
zasady jej przekazywania poszczególnym jednostkom organizacyjnym Związku.
 UCHWAŁA nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku
§ 65
Wszelkie decyzje dotyczące przyjmowania dotacji, spadków, zapisów i darowizn, podejmuje
władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku posiadającej osobowość prawną lub,
z jej upoważnienia, prezydium tej władzy.
Dysponowanie majątkiem, przeznaczenie posiadanych środków
§ 66
Środki finansowe, jakimi dysponuje Związek lub jednostka organizacyjna Związku, a także
pozostały majątek Związku i jego jednostek organizacyjnych, są przeznaczane na
finansowanie wydatków związanych z działalnością statutową Związku, a w szczególności
na:
1) działalność organizacyjną, informacyjną, szkoleniową, kulturalnooświatową,
2) badania w zakresie zagadnień socjalnych i inne badania problemów
dotyczących ludzi pracy,
3) upamiętnienie jego historii,
4) działalność humanitarną,
5) inwestycje, mające na celu zwiększenie majątku Związku lub jednostek
organizacyjnych Związku.
 UCHWAŁA nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku
§ 67
1. Każda władza wykonawcza jednostki organizacyjnej Związku, posiadającej osobowość
prawną, jest dysponentem majątku danej jednostki organizacyjnej i na niej spoczywa
obowiązek prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, zgodnie z przepisami prawa
obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i przepisami prawa wewnątrzzwiązkowego.
2. Jednostka organizacyjna Związku, posiadająca osobowość prawną, nie odpowiada za
długi i zobowiązania jednostek organizacyjnych Związku jej podległych, a posiadających
osobowość prawną.
3. Jednostka organizacyjna Związku nie posiadająca osobowości prawnej może prowadzić
rozliczenia finansowe na zasadzie wyodrębnionej księgowości, za zgodą władzy
wykonawczej jednostki organizacyjnej Związku bezpośrednio nadrzędnej i posiadającej
osobowość prawną. Udzielenie takiej zgody nie zwalnia władzy wykonawczej jednostki
organizacyjnej bezpośrednio nadrzędnej i posiadającej osobowość prawną z
odpowiedzialności za całokształt prowadzonej przez nią działalności finansowej.
4. Związek lub jego jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną może w
okresie trzech miesięcy przekazać na rzecz organizacji społecznej, stowarzyszenia,
fundacji lub zagranicznego związku zawodowego środki trwałe i środki finansowe o
łącznej wartości nie większej niż połowa wysokości miesięcznych wpływów ze składek
członkowskich na rzecz Związku lub odpowiednio na rzecz danej jednostki organizacyjnej
Związku. W innych przypadkach przekazanie środków trwałych lub środków finansowych
przez jednostkę organizacyjną Związku może nastąpić wyłącznie za zgodą władzy
wykonawczej nadrzędnej jednostki organizacyjnej Związku, a w odniesieniu do Komisji
Krajowej zgodnie ze wskazaniami Krajowego Zjazdu Delegatów.
§ 68
1. Decyzje o charakterze finansowym i majątkowym danej jednostki organizacyjnej Związku
podejmuje wyłącznie władza wykonawcza tej jednostki organizacyjnej Związku, a w jej
imieniu i z jej upoważnienia – zgodnie z postanowieniami prawa wewnątrzzwiązkowego i
postanowieniami wewnętrznymi tej władzy wykonawczej – jej prezydium oraz inne osoby
upoważnione przez prezydium.
2. Decyzje finansowe w odniesieniu do funduszy specjalnych podejmują organy decyzyjne
określone w regulaminach tych funduszy.
§ 69
1. Uchwała finansowa Krajowego Zjazdu Delegatów określa zasady przyznawania
członkom Związku pomocy finansowej w sytuacjach losowych oraz rodzinie członka
Związku w przypadku jego śmierci.
2. Pomoc ta może być udzielana bezpośrednio przez określone jednostki organizacyjne
Związku lub za pośrednictwem systemu ubezpieczeniowego działającego zgodnie z
zasadami określonymi w uchwale finansowej Krajowego Zjazdu Delegatów.
 UCHWAŁA nr 5 XIX KZD ws. działalności finansowej Związku
§ 70
Podstawowe jednostki organizacyjne Związku, tworzące branżową jednostkę organizacyjną
na szczeblu regionalnym i krajowym, mogą uczestniczyć w finansowaniu jej działalności,
według regulaminu sekcji lub sekretariatu.
Budżety i dokumentacja finansowa
§ 71
1. Budżet danej jednostki organizacyjnej jest uchwalany przez jej władzę wykonawczą na
wyznaczony przez tę władzę okres roczny, półroczny lub kwartalny.
2. Szczegółowe wytyczne w sprawach, o których mowa w ust. 1, określa uchwała Komisji
Krajowej.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu jest przedstawiane do zatwierdzenia władzy
wykonawczej.
4. Sprawozdanie finansowe za dany rok, w tym bilans i rachunek wyników, jest zatwierdzane
przez władzę wykonawczą lub upoważnione przez nią prezydium.
 UCHWAŁA KK nr 10/06 ws. wytycznych i zasad tworzenia budżetu jednostki
organizacyjnej Związku
§ 72
1. W budżecie nie są wykazywane wydatki dokonywane w ramach dotacji celowych ze
środków donatora oraz dokonywane w ramach funduszy specjalnych.
2. Wydatki realizowane w ramach funduszy specjalnych zatwierdza właściwe gremium,
zgodnie z regulaminem danego funduszu.
3. Realizacja wydatków z dotacji celowych jest przedstawiana władzy wykonawczej w takim
trybie, jak sprawozdanie z wykonania budżetu.
§ 73
1. Budżet określonej jednostki organizacyjnej Związku i jego wykonanie są jawne dla
wszystkich członków tej jednostki.
2. Prawo wglądu w całość dokumentacji finansowej danej jednostki organizacyjnej Związku
mają członkowie prezydium władzy wykonawczej tej jednostki oraz pracownicy
księgowości, zgodnie z posiadanymi upoważnieniami, a także osoby upoważnione
stosowną uchwałą władzy wykonawczej.
3. Każdy inny członek władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej Związku ma
prawo zapoznać się z dokumentacją finansową związaną z zadaniami merytorycznymi,
które należą do jego kompetencji.
4. Całość dokumentacji finansowej władzy wykonawczej danej jednostki organizacyjnej
Związku musi być udostępniona na żądanie władzy kontrolnej.
5. Regulacje określone w postanowieniach ust. 1- 4 nie wykluczają kompetencji
kontrolnych, wynikających z prawa państwowego.
Fundusze celowe, działalność gospodarcza
§ 74
1. Każda władza wykonawcza dysponująca środkami oraz Krajowy Zjazd Delegatów mogą
tworzyć fundusze na realizację określonych celów statutowych.
2. Fundusz celowy powinien działać zgodnie z ustanowionym dla niego regulaminem.
3. Na poziomie krajowym i w poszczególnych regionach zostały utworzone fundusze
strajkowe.
4. Oprócz funduszu wymienionego w ust. 3, mogą być utworzone inne fundusze, a w
szczególności: szkoleniowy, ekspercki, stypendialny, rozwoju Związku, pomocy
bezrobotnym, pomocy niepełnosprawnym oraz fundusz związany z organizowaniem i
wspieraniem sportu, turystyki i rekreacji.
§ 75
1. Związek i każda jego jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną mają
prawo tworzyć lub współtworzyć podmioty, których zadaniem jest prowadzenie
działalności gospodarczej lub realizacja wyznaczonych celów, w oparciu o określone
źródła finansowania (np. fundacje).
2. Regulacje dotyczące działalności podmiotów, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać
postanowienia wyłączające możliwość ponoszenia przez jednostkę organizacyjną
Związku zobowiązań finansowych, wynikających z ewentualnych negatywnych skutków
działalności tych podmiotów.
3. W przypadku posiadania przez jednostkę organizacyjną Związku udziału w spółce
kapitałowej prawa handlowego, prawo wyznaczania przedstawiciela na zgromadzenie
akcjonariuszy lub udziałowców ma władza wykonawcza danej jednostki, która
jednocześnie określa zakres kompetencji przedstawiciela.
 UCHWAŁA KK nr 153/03 ws. prowadzenia działalności gospodarczej przez struktury
Związku
ROZDZIAŁ IX
WSPÓŁPRACA Z INNYMI ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI I ORGANIZACJAMI
§ 76
1. Związek i każda jego jednostka organizacyjna może współpracować z każdą organizacją,
a w szczególności z innym związkami zawodowymi, których cele i działalność są zgodne
z podstawowymi celami i zadaniami Związku.
2. Zasady określone w postanowieniach ust. 1 nie wykluczają współdziałania, którego
konieczność wynika z postanowień prawa państwowego lub międzynarodowego.
3. Decyzję o nawiązaniu współpracy z inną organizacją podejmuje władza wykonawcza.
Decyzja ta musi być zgodna z uchwałami nadrzędnych władz Związku.
§ 77
1. Związek może przystępować do międzynarodowych organizacji zrzeszających związki
zawodowe.
2. Jednostka organizacyjna Związku może afiliować się w organizacjach, o których mowa w
ust. 1, zgodnie z postanowieniami Krajowego Zjazdu Delegatów i Komisji Krajowej.
3. Uchwała Komisji Krajowej określa zakres obowiązków związanych z afiliacją jednostki, o
której mowa w ust. 2.
4. Zasady współpracy ze związkami zawodowymi, działającymi w ramach podmiotów
prowadzących działalność w więcej niż jednym państwie, określa uchwała Komisji
Krajowej.
 UCHWAŁA KK nr 22/06 ws. zasad współpracy jednostek organizacyjnych Związku ze
związkami zawodowymi, działającymi w ramach podmiotów prowadzących
działalność w więcej niż jednym państwie
 UCHWAŁA nr 3 XIX KZD ws. ogólnych zasad afiliacji jednostek organizacyjnych
NSZZ "Solidarność" do międzynarodowych organizacji związkowych
ROZDZIAŁ X
STRAJKI I INNE AKCJE PROTESTACYJNE
Zagadnienie ogólne
§ 78
1. Związek ma prawo organizowania akcji protestacyjnych, do strajku włącznie, w obronie:
1) godności, praw i interesów swoich członków, pozostałych pracowników,
osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, a także
emerytów, rencistów i bezrobotnych,
2) wolności związkowych,
3) praw człowieka i zasad sprawiedliwości społecznej.
2. Spory w sprawach, o których mowa w ust. 1, winny być rozstrzygane w pierwszej
kolejności w drodze negocjacji, a jeśli nie doprowadzą one do pozytywnego załatwienia
tych sporów, Związek i jego statutowo uprawnione władze mogą podejmować akcje
protestacyjne, do strajku włącznie.
Akcje protestacyjne
§ 79
1. Akcja protestacyjna może być zorganizowana przez Komisję Krajową, zarząd regionu,
radę krajowego sekretariatu branżowego lub radę krajowej sekcji branżowej w
uzgodnieniu z właściwą radą krajowego sekretariatu branżowego, a także przez
zakładową komisję koordynacyjną, komisję zakładową lub międzyzakładową, stosownie
do swoich kompetencji określonych w postanowieniach ust. 2 – 5.
2. Komisja Krajowa organizuje akcje protestacyjne w sprawach przekraczających zakres
działania jednego regionu lub jednego krajowego sekretariatu branżowego oraz udziela
zgody na organizację akcji protestacyjnych organizowanych przez zakładowe komisje
koordynacyjne.
3. Zarząd regionu organizuje akcje protestacyjne w obszarze swego działania w sprawach
przekraczających zakres działania jednej organizacji zakładowej lub międzyzakładowej,
a ponadto ma prawo udzielić zgody na zorganizowanie akcji protestacyjnej poza terenem
zakładu pracy.
4. Rada krajowego sekretariatu branżowego i rada krajowej sekcji branżowej organizuje
akcje protestacyjne w sprawach dotyczących danej branży.
5. Władza wykonawcza podstawowej jednostki organizacyjnej Związku organizuje akcję
protestacyjną w sprawach dotyczących zakładu lub zakładów objętych jej działalnością.
§ 80
Udział organizacji zakładowej i międzyzakładowej w akcjach protestacyjnych,
organizowanych przez krajowe sekretariaty branżowe i krajowe sekcje branżowe, nie
wymaga zgody zarządu regionu.
§ 81
Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego, a rada krajowej
sekcji branżowej po uzgodnieniu z radą krajowego sekretariatu branżowego, są uprawnione
do zobowiązania podległych im jednostek organizacyjnych Związku do udziału w akcji
protestacyjnej.
Spory prowadzone przez Związek
§ 82
1. Związek prowadzi spory zbiorowe w oparciu o prawo o sporach zbiorowych oraz inne
spory w oparciu o porozumienia zawarte z organami władzy państwowej lub organami
samorządu terytorialnego.
2. Decyzję w sprawie wszczęcia sporów, o których mowa w ust. 1, podejmują:
1) na terenie działania podstawowej jednostki organizacyjnej Związku –jej
władza wykonawcza,
2) na poziomie ponadzakładowym – władza Związku uprawniona do zawarcia
ponadzakładowego układu zbiorowego pracy.
Strajk
§ 83
1. Strajk może mieć formę strajku ostrzegawczego lub strajku właściwego:
1) w przypadku, gdy okoliczności na to zezwalają, strajk właściwy należy
poprzedzić strajkiem ostrzegawczym;
2) strajk właściwy trwa do chwili, gdy odpowiednia władza Związku ogłosi jego
zakończenie; zakończenie strajku może być przedmiotem porozumienia z
pracodawcą, organami władzy państwowej lub organami samorządu
terytorialnego.
2. Zastosowanie represji w stosunku do władz Związku i uniemożliwienie im tą drogą
podejmowania decyzji, upoważnia pracowników do podjęcia natychmiastowej akcji
strajkowej.
3. Komisja Krajowa, zarząd regionu, rada krajowego sekretariatu branżowego lub rada
krajowej sekcji branżowej, po uzgodnieniu z radą krajowego sekretariatu branżowego,
może ogłosić strajk solidarnościowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa.
 UCHWAŁA NR 16 XXVI KZD ws. zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu
Strajkowego i regionalnych funduszy strajkowych strajkowy
§ 84
1. W okolicznościach i na zasadach określonych przez prawo, władza wykonawcza, w
zakresie, o którym mowa w § 82 ust. 2, ma prawo podjąć decyzję o przeprowadzeniu
strajku.
2. Władza wykonawcza, po podjęciu decyzji o rozpoczęciu strajku, przeprowadza
referendum wśród pracowników. Decyzja o podjęciu strajku podlega wykonaniu po
spełnieniu wymogów ustawowych dotyczących referendum.
3. Władza wykonawcza, w celu przeprowadzenia strajku, może powołać komitet strajkowy,
określając jego kompetencje w drodze uchwały, przy czym kompetencje te mogą
dotyczyć wyłącznie spraw związanych z prowadzeniem strajku.
4. Władza wykonawcza może prowadzić strajk wspólnie z innymi związkami zawodowymi,
wyłącznie po zawarciu stosownego porozumienia ze związkami zawodowymi, z którymi
wspólnie będzie prowadzić strajk.
5. W sprawach określonych w ust. 4 postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE
§ 85
1. W okresie 2 lat od dnia wejścia w życie zmian w Statucie, władze Związku dostosują
wydane przez siebie przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego do postanowień niniejszego
Statutu.
2. Dotychczasowe przepisy prawa wewnątrzzwiązkowego, w okresie określonym w ust. 1,
obowiązują, o ile nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 86
1. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące terytorialnych i branżowych jednostek
organizacyjnych Związku, muszą być wprowadzone w życie w okresie nie dłuższym niż
koniec kadencji rozpoczętej w 2002 roku.
2. Szczegółowe postanowienia dotyczące funkcjonowania władz Związku, w okresie
przejściowym oraz ustalenia procedur tworzenia nowych jednostek organizacyjnych
Związku, zgodnie z wymogami Statutu, określa uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów,
który może te uprawnienia scedować na Komisję Krajową.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o nadrzędnych jednostkach organizacyjnych Związku i ich
władzach, należy przez to rozumieć również Związek jako całość i władze
ogólnozwiązkowe.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o tym, że członek Związku należy do pewnej jednostki
organizacyjnej Związku, należy przez to rozumieć, że należy on do każdej jednostki
nadrzędnej.
5. Ilekroć wymóg związany z określonym terminem upływa w dniu wolnym od pracy, to
niniejszy termin przedłuża się do pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.
§ 87
Z dniem wejścia w życie Statutu ze zmianami uchwalonymi przez Krajowy Zjazd Delegatów
w dniu 28 maja 2004 roku, obowiązują poniższe uregulowania:
1) władze ogólnokrajowe Związku oraz wszystkich jednostek organizacyjnych
Związku mogą funkcjonować w oparciu o dotychczasowe zasady do końca
swej kadencji, w czasie której zmiany wchodzą w życie,
2) jednostki organizacyjne w ramach struktur problemowych mogą kontynuować
swą działalność w niezmienionej formie organizacyjnej, z uwzględnieniem
postanowień § 30.
§ 88
Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian uchwalonych podczas sesji Krajowego
Zjazdu Delegatów w Spale w maju 2004 roku.