Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć (od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi to 500 zł.

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.

Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca ub.r., obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

 

 

Źródło: www.solidarnosc.gda.pl

Odpowiedź Ministerstwa Aktywów Państwowych na pismo ws. budowy odkrywki "Złoczew" złożone przez Krajową Sekcję Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność oraz Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ Solidarność przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

IMG 20221215 0001

IMG 20221215 0002

Zaproszenie

 

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów zaprasza wszystkich pracowników Kopalni, Spółek oraz emerytów górniczych a także ich rodziny na Mszę Barbórkową, która odbędzie się tradycyjnie 04 grudnia o godzinie 11:30 w kościele pw. NMP Matki Kościoła i Świętej Barbary, al. kard. St. Wyszyńskiego w Bełchatowie.

Msza święta zostanie odprawiona w intencji górników, pracowników Spółek pracujących na rzecz Kopalni, emerytów górniczych oraz ich rodzin.

Barbórka

MK NSZZ Solidarność, ZZ GWB oraz ZZ PRC wystąpiły do Zarządów Spółek oraz Zarządu PGE GiEK S.A. z wnioskiem aby dzień 5 grudnia 2022 r. (poniedziałek) był dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Spółek. Nasze wystąpienie zostało podyktowane tym, że wolny dzień od pracy został ustanowiony dla KWB Bełchatów i Turów z okazji przypadającego w niedzielę Dnia Górnika, tzw. Barbórki. Uważamy, że pracownicy Spółek powinni również, podobnie jak pracownicy Kopalń, skorzystać z dodatkowego dnia wolnego.

 

Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ Solidarność podczas Rady sekcji w dniu 27.10.2022 r. podjęła stanowisko ws. odkrywki węgla brunatnego "Złoczew". Tożsame Stanowisko podjęła również Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ Solidarność przy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

IMG 20221103 0001

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o organizacji manifestacji pod hasłem „Marsz Godności”. Tym samy KK NSZZ „Solidarność” chce zwrócić uwagę, iż „…propozycje rządu nie chronią społeczeństwa przed ubóstwem energetycznym, nie chronią firm energochłonnych przed upadłością, a w kontekście wysokiej inflacji nie gwarantują podwyżek dla szeroko rozumianej sfery finansów publicznych. Nie dają też jasnej odpowiedzi co dalej z emeryturami stażowymi”.

Wszystkich osoby chętne, chcące jechać aby wspomóc NSZZ „Solidarność” w walce o:

 • Powstrzymanie wzrostu cen energii;
 • Podniesienie wynagrodzeń w sferze finansów publicznych;
 • Przyjęcie ustawy dot. emerytur stażowych;

proszone są o kontakt ze Związkiem pod nr tel. 44 737 49 35, lub w siedzibie budynek dyrekcji „Pentagon” p. 106.

Zapisy na wyjazd na manifestację  do 10.11.2022 r. Ze swojej strony pokrywamy przejazd, ubezpieczenie i pozostałe koszty organizacyjne.

Ulotka A5 Marsz Godnosci

Plakat Marsz Godnosci

MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów serdecznie zaprasza do skorzystania z oferty studiów podyplomowych w Społecznej Akademii Nauk. Uczelnia z myślą o członkach MK NSZZ „Solidarność” PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów przygotowała zniżki w wysokości 800,00 zł. Członkowie Związku są również zwolnieni z opłaty wpisowego, które wynosi 100,00 zł. Wspomniana kwota będzie odliczona od ceny podstawowej konkretnego kierunku studiów.

W ofercie znajdują się m.in. kierunki:

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI;
 • PRAWO PRACY, KADR I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH;
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE;
 • RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH- AUDYT WEWNĘTRZNY;
 • ZZL – ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI;
 • BHP – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Szczegóły oraz pozostałe kierunki znajdują się w załączniku.

>>>Kierunki studiów podyplomowych SAN

Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków Związku na uroczystą Mszę Świętą, która zostanie odprawiona z okazji 42. Rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Msza Święta odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. w Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bełchatowie o godz. 11:45.

1024x1 443 px Solidarnosc

Przypominamy 21 postulatów, które zostały spisane i przedstawione przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Należy zauważyć, że mimo upływu 42 lat od wydarzeń sierpniowych część postulatów jest nadal aktualna.

1. Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikająca z ratyfikowanej przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych.

2. Zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym i osobom wspomagającym.

3. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań.

4. Przywrócić do poprzednich praw:

a) ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976, – studentów wydalonych z uczelni za przekonania,

b) zwolnić wszystkich więźniów politycznych (w tym Edmunda Zadrożyńskiego, Jana Kozłowskiego, Marka Kozłowskiego),

c) znieść represje za przekonania.

5. Podać w środkach masowego przekazu informację o MKS-u oraz publikować jego żądania.

6. Podjąć realne działania mające na celu wyprowadzenie kraju z sytuacji kryzysowej poprzez: podawanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, umożliwienie wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenie w dyskusji nad programem reform.

7. Wypłacić wszystkim pracownikom biorącym udział w strajku wynagrodzenie za okres strajku - jak za urlop wypoczynkowy z funduszu Centralnej Rady Związków Zawodowych.

8. Podnieść wynagrodzenie zasadnicze każdego pracownika o 2000 zł na miesiąc jako rekompensatę dotychczasowego wzrostu cen.

9. Zagwarantować automatyczny wzrost płac równolegle do wzrostu cen i spadku wartości pieniądza.

10. Realizować pełne zaopatrzenie rynku wewnętrznego w artykuły żywnościowe, a eksportować tylko i wyłącznie nadwyżki.

11. Wprowadzić na mięso i przetwory kartki – bony żywnościowe (do czasu opanowania sytuacji na rynku).

12. Znieść ceny komercyjne i sprzedaż za dewizy w tzw. eksporcie wewnętrznym.

13. Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej, oraz znieść przywileje MO, SB, aparatu partyjnego poprzez:

- zrównanie zasiłków rodzinnych,

- zlikwidowanie specjalnej sprzedaży itp.

14. Wprowadzić emerytury po przepracowaniu 35 lat jednocześnie skracając wiek emerytalny kobiet do 50 lat, mężczyzn do 55 lat.

15. Zrównać renty i emerytury starego portfela do poziomu aktualnie wypłacanych.

16. Poprawić warunki pracy służby zdrowia co zapewni pełną opiekę medyczną osobom pracującym.

17. Zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci kobiet pracujących.

18. Wprowadzić urlop macierzyński płatny przez okres trzech lat na wychowanie dziecka.

19. Skrócić czas oczekiwania na mieszkanie.

20. Podnieść diety z 40 zł do 100 zł i dodatek za rozłąkę.

21. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Pracownikom w ruchu ciągłym i systemie 4-brygadowym brak wolnych sobót zrekompensować zwiększonym wymiarem urlopu wypoczynkowego lub innymi płatnymi dniami wolnymi od pracy.

 

 

S.M.

 

Informujemy członków Związku, że od 01 września 2022 r. ulega zmianie wysokość kwot Zasiłków Statutowych.

 1. Urodzenie dziecka - 500,00 zł                         600,00 zł
 2. Adopcja dziecka - 500,00 zł                            600,00 zł
 3. Urodzenia dziecka martwego - 1 000,00 zł     1 200,00 zł
 4. Zgon rodziców, teściów - 350,00 zł                 400,00 zł
 5. Zgon dziecka - 1 000,00 zł                              1 200,00 zł
 6. Zgon małżonka - 700,00 zł                             900,00 zł
 7. Zgon członka związku - 800,00 zł                   1 000,00 zł
 8. Odejście na emeryturę - staż związkowy do 5 lat - 500,00 zł                    600,00 zł
                                       - staż związkowy powyżej 5 lat - 700,00 zł           800,00 zł
 9. Odejście na rentę chorobową - 500,00 zł        600,00 zł
 10. Zawarcie związku małżeńskiego - 500,00 zł   600,00 zł
 11. Paczka dla chorego - 100,00 zł                       130,00 zł
 12. Zapomoga bezzwrotna (decyzja Komisji Socjalnej) - do 1 000,00 zł do 1 200,00 zł

Członkowie Solidarności tankują bez limitu i z większymi zniżkami

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"  30.06.2022r.
 
35 gr zniżki na paliwa zwykłe, 38 gr na paliwa ekstra i 10 gr na gaz – to zniżki wynegocjowane dla członków Solidarności posiadających związkowe karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej. Co ważne, w przeciwieństwie do innych posiadaczy kart lojalnościowych związkowcy tankują bez limitów oraz zachowują dotychczasowe zniżki w sklepach na stacjach Lotos.
 
Nie 30 gr, ale 35 gr – tyle wynosi zniżka na podstawowe paliwa sprzedawane na stacjach Lotos dla posiadaczy związkowych kart „Lotos Biznes”. Mniej o 38 gr zapłacimy za paliwa Dynamic, a 10 gr za autogaz. To dobra wiadomość na starcie sezonu urlopowego. Dobra jest również taka, że w przeciwieństwie do innych klientów, którym zniżki naliczane są tylko do 150 litrów miesięcznie, członków Solidarności takie limity nie obowiązują.
 
– Liczebność i siła, jaką stanowi NSZZ „Solidarność”, daje dobre podstawy do negocjacji z partnerami biznesowymi, aby przynależność do naszego Związku nie tylko dawała siłę do walki o prawa pracownicze, ale również liczne zniżki i udogodnienia – skomentował Marek Lewandowski, rzecznik przewodniczącego KK.
 
Jednocześnie Lewandowski przypomina o innych zniżkach w ramach elektronicznej legitymacji związkowej, jak np. ubezpieczenia w PZU.
 
– Jeśli ktoś w oparciu o związkowe zniżki tankuje paliwo, ubezpiecza dom i samochód, a do tego doliczy ulgę podatkową, która obowiązuje już od tego roku, to w większości przypadków cała jego składka związkowa wróci do niego – wylicza.
 
Obecnie ze związkowej karty „Lotos Biznes” w ramach programu elektronicznej legitymacji związkowej korzysta ponad 200 tys. członków Związku. Aby otrzymać elektroniczną legitymację związkową należy zwrócić się bezpośrednio do swojej macierzystej organizacji
 
Źródło: www.tysol.pl 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów „TORFIORZE” wraz z Miastem Bełchatów, Miejskim Centrum Sportu  Bełchatowie oraz Ośrodkiem Kibice Razem GKS Bełchatów organizuje wydarzenie sportowe pn.: „WIELKI MECZ, WIELKA ZBIÓRKA” które odbędzie się w niedzielę 29.05.2022 roku o godz. 16:00 na Stadionie Miejskim w Bełchatowie (ul. Sportowa 3).

Głównym celem tego wydarzenia jest zbiórka funduszy na wykupienie herbu GKS. Będzie to również świetna okazja, aby jeszcze raz na żywo podziwiać legendy klubu, w tym byłych reprezentantów kraju, a także przypomnieć, że GKS NIGDY NIE ZGINIE.

Plakat

 

Pracownicy, którzy są członkami organizacji związkowych odliczą od dochodu nawet 500 zł w rozliczeniu PIT. „Polski Ład” początkowo zakładał możliwość odliczenia maksymalnie 300 zł, ale po przyjęciu przez sejm poprawki zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” kwota ta zwiększyła się o 200 zł. Jak czytamy w stanowisku Ministerstwa Finansów: podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc.

To NSZZ „Solidarność” w trakcie konsultacji publicznych projektu o zmianach w  zapisach „Polskiego Ładu” zaproponował poprawkę, którą zaakceptował w piątek Sejm. W trakcie konsultacji publicznych zaproponowane zostało zwiększenie tego limitu do 500 zł. Ponadto w przepisie normującym dokumentowanie tych wydatków (art. 26 ust. 7 ust. 5 ustawy PIT) zaproponowano, aby dokument ten mogła stanowić informacja PIT-11, w której już obecnie (w części G) pracodawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia (na skutek otrzymanego od pracownika upoważnienia) podlegających odliczeniu składek na rzecz związków zawodowych – czytamy w uzasadnieniu resortu finansów. Dzięki poprawce ulga podatkowa dla członków związków wyniesie więcej: nie jak zakładano na początku 300 zł, a 500 zł. Zrzeszeni pracownicy będą mogli pomniejszyć podatek dochodowy do spłaty o większą kwotę niż dotąd. W uzasadnieniu Ministerstwa Finansów można przeczytać, że postulat podwyższenia limitu odliczenia składek członkowskich na rzecz związków zawodowych z 300 zł do 500 zł rocznie. Podniesienie kwoty odliczenia ma uzasadnienie wobec zmniejszenia stawki podatku z 17 proc. do 12 proc. Zmiany dotyczą półtora miliona pracowników zrzeszonych w ponad dwunastu tysiącach organizacji związkowych, co stanowi ponad 16 % ogółu pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

 

Źródło: NSZZ Solidarność - Start (solidarnosc.org.pl)

NMBzW

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Pragnę podziękować za możliwość spotkania się z Pracownikami Oddziałów i Centrali Spółki w czasie trwania tzw. kampanii wyborczej przed II turą wyborów. Wszędzie tam gdzie byłem, mogłem wyrazić swoje poglądy, spostrzeżenia, jak i wysłuchiwałem się w Państwa propozycje niezbędnych lub koniecznych zmian. Dziękuję za miłe i szczere przyjęcie wszędzie, gdzie się pojawiałem. Pragnę również przeprosić z całego serca tych z Państwa, których nie mogłem odwiedzić ani mieć możliwości wymiany wspólnych myśli.

Określony czas trwania okresu wyborczego, miał bezpośredni wpływ na bezwzględny mój codzienny udział w realizacji obowiązków wobec Pracowników naszej Spólki. Mam także obowiązek postępowania na podstawie i w granicach prawa. Regulamin Wyborów określa warunek prowadzenia kampanii wyborczej wyłącznie poza okresem świadczenia pracy przez kandydata.

Byłem, jestem i będę szczery wobec Każdej Osoby.

Z pełną świadomością dzieliłem okres pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów, na czas:

 • spotkań, posiedzeń czy konsultacji z władzami korporacyjnymi Spółki w sprawie m.in. zawarcia bardzo oczekiwanych Porozumień płacowych w Oddziale PGE GiEK S.A. i Spółkach nadzorowanych, negocjacji m.in. ze stroną rządową Umowy Społecznej na okoliczność wydzielenia aktywów węglowych ze spólek Skarbu Państwa i powstania NABE, czy także moich obowiązków wynikających w ramach Rady Dialogu Społecznego,
 • jak również przygotowania i prowadzenia kampanii wyborczej.

Szanowni Państwo

Koleżanki i Koledzy

Bycie Członkiem Zarządu Spółki reprezentującym Pracowników to odpowiedzialność za każdego z Nas i Wszystkim RAZEM.

To działanie w celu:
• Zachowania trwałych i bezpiecznych miejsc pracy,
• Zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń,
• Regularnej współpracy ze związkami zawodowymi,
• Sprzeciwu wobec planów podziału i wydzielania,
• Zabezpieczenia stabilnego finansowania i funkcjonowania Spółki w procesie transformacji,
 
Jest to szczególnie ważne teraz, gdy proces zmian wynikły z transformacji  sektora energetycznego i wydobywczego węgla brunatnego jest wdrażany przez Rząd RP. To właśnie teraz Głos Pracowników musi być szczególnie słyszalny przy kreowaniu ich teraźniejszości i przyszłości. 
 

Głos Pracowników potrzebny teraz, aby dokonać m.in. zmian w podziale kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu Spółki TAK, aby osoba wybrana przez Pracowników miała wreszcie realny wpływ na wszystkie kwestie związane ze sprawami pracowniczymi Centrali Spółki oraz wszystkich Oddziałów Spółki. 

OBECNIE wybrany przez pracowników członek Zarządu GiEK S.A., realizuje zakres kompetencji określony uchwałą/decyzją Zarządu oraz w ramach przypisanych kompetencji związanych z kierowaniem podległym pionem organizacyjnym odpowiada za obszar zarządzania usługami administracyjnymi Centrali Spółki, zarządzania nieruchomościami Spółki, Kancelarią Spółki oraz w zakresie floty samochodów osobowych w Spółce.

Czy dla takiego celu Pracownicy wybierali i wybierają swego przedstawiciela w Zarządzie?
Czas najwyższy skończyć z marginalizacją pozycji przedstawiciela Pracowników w Zarządzie Spólki.
Głos Pracowników i Głos Związków Zawodowych może i powinien ten układ zmienić. 
Zmieńmy ten stan razem, wtedy słowo odpowiedzialność będzie miało swoje znaczenie i konsekwencje.

SFbBox by psd to html

banner1

banner2

banner3